Ακαρνανικά Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων των ακινήτων με ΑΒΚ 52 του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤΑΔ Α.Ε.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων του ακινήτου με ΑΒΚ 52 του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους στην παρούσα Βασικούς Όρους. Τρία ημερολογιακά έτη (2022-2024) με δυνατότητα παράτασης για δύο έτη (2025- 2026) Το μίσθωμα ορίζεται ετήσιο, υπολογιζόμενο […]