Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία, από την χ/θ 44+700 έως την χ/θ 46+350, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του ορύγματος ΟΑ6 στην χ/θ 45+450, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου».

Η απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας Δημητρίου Γαλαζούλα, προβλέπει:

ΑΡΘΡΟ (1)

  1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων του αριστερού κλάδου (κατεύθυνση προς Βόνιτσα) στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία, από την χ/θ 44+700 έως την χ/θ 46+350 και την εκτροπή αυτής στον δεξιό κλάδο του αυτοκινητοδρόμου, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του ορύγματος ΟΑ6 στην χ/θ 45+450.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στον δεξιό κλάδο του αυτοκινητοδρόμου με αντίθετη κίνηση και μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας και για τις δύο κατευθύνσεις (προς Ιόνια Οδό και Βόνιτσα) σε ενιαίο μη διαχωριζόμενο οδόστρωμα με ελάχιστο πλάτος 3,25 m. ανά κατεύθυνση.

  1. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 16/02/2023 έως και το Μ. Σάββατο 15/04/2023.

ΑΡΘΡΟ 2

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:

α. Να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

β. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί, είτε να καλυφθεί.

γ. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την συντήρηση και τον καθημερινό 24ωρο έλεγχο της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, η οποία θα ισχύει για όλο το 24ωρο.

δ. Πριν την εφαρμογή των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ενημερώνεται έγκαιρα ο αρμόδιος Δήμος και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ. Κατούνας ή Α.Τ. Αμφιλοχίας).

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της Πέμπτης 16/02/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει με την δύση του ηλίου το Μ. Σάββατο 15/04/2023.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Αμφιλοχίας και το Α.Τ. Κατούνας, κατά τόπο αρμοδιότητας.

agriniopress