Ακαρνανικά Νέα

ΘΕΜΑ: «Αναβολή και μετάθεση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου» (αρθρ. 3 παρ. 11 Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. απ. 59/2012))* στη Δημοτική Ενότητα Παλαίρου, λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων.

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Σπύρος Αχείμαστος, η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα 19 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου, αναβάλλεται και μετατίθεται για την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 21:00, δια ζώσης, στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Σπύρος Αχείμαστος) του πρώην Δήμου Παλαίρου, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

*Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. απ. 59/2012)
Αρθρ. 3 παρ. 11.
«Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.