Ο Βονιτσάνος Φώτιος Μάρης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, είναι ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

Στο ΦΕΚ αριθ. 4/2009 τ. ΥΟΔΔ δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική πράξη Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643 για την Εκλογή Πρύτανη και τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι ορισθέντες Αντιπρυτάνεις είναι οι:

-Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
-Κωνσταντίνος Χαλιορής, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
-Γεώργιος Μπρούφας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
-Βασίλειος Γούργουλης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λήγει την 31η Αυγούστου 2026.

agrinionews.