Ακαρνανικά Νέα

Η πράξη αφορά την ανάπτυξη χωριστού χώρου διαλογής αστικών βιοαποβλήτων που παράγονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Άκτιου Βόνιτσας, με την συλλογή και την μεταφορά τους στην Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ),όπως προβλέπεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΣΔΑ).

Ο στόχος της πράξης είναι η προδιαλογή 1.352,02 τόνων ετησίως βιοαποβλήτων έως το έτος 2025 ( στο Δήμο Άκτιου Βόνιτσας), που αποτελεί και τον ποσοτικοποιημένο στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

H υλοποίηση της πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δράσεων:

1) Aνάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής (ΔσΠ) βιοαποβλήτων οικιών.

2) Εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής αποκομιδής του δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και μεταφοράς τους στον τελικό αποδέκτη.

3) Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

 1. ΔσΠ οικιακών Βιοαποβλήτων

Τα βιοαπόβλητα που παράγονται στο Δήμο είναι κυρίως οικιακής προέλευσης. Για το λόγο αυτό το δίκτυο διαλογής στην πηγή στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας απευθύνεται :

i. Στις οικίες, που είναι δυνατό να διαχωρίζουν τα απόβλητα τροφών & τροφίμων καθώς και τα απόβλητα κήπων-πρασίνου.
Το σύστημα συλλογής που επιλέγεται για την διαλογή των οικιακών βιοαποβλήτων είναι εκείνο της συλλογής σε διακριτούς (καφέ) κάδους που θα βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο, παράλληλα με το δίκτυο των υπόλοιπων αποβλήτων, κοντά στα νοικοκυριά/ πολυκατοικίες (σύστημα κεντρικών κάδων). Το σύστημα αυτό θα αναπτυχθεί κυρίως στις αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (πόλη και οικισμοί) όπου παράγονται και είναι διαθέσιμες μεγαλύτερες ποσότητες βιοαποβλήτων για διαλογή στην πηγή. Το επιλεγμένο ενδιάμεσο μέγεθος των κάδων επιτρέπει και την απόρριψη πράσινων βιοαποβλήτων από τους κήπους των οικιών (φύλλα, χόρτα κλπ) αλλά είναι αποτρεπτικό για την τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων (ογκώδη απόβλητα).
Επίσης κρίνεται σκόπιμο ώστε να δοθεί η κατάλληλη παρακίνηση και πληροφόρηση στους κατοίκους για συμμετοχή με την διανομή στα νοικοκυριά βιοδιασπώμενων σακούλων για διαλογή των βιοαποβλήτων εντός της οικίας. Για την στήριξη του προγράμματος για τουλάχιστον τους πρώτους τρεις μήνες θα διανεμηθούν σε νοικοκυριά συνολικά 120.000 σακούλες (εκκένωση κάθε 3 μέρες).

2.Προγράμματα Αποκομιδής και Μεταφοράς Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων.
Για την συλλογή των οικιακών βιοαποβλήτων θα διαμορφωθούν ξεχωριστά προγράμματα αποκλειστικά για την αποκομιδή συλλογής βιοαποβλήτων:
Αποκομιδή του κεντρικού δικτύου συλλογής οικιακών βιοαποβλήτων τουλάχιστον ανά τρείς μέρες.

3.Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης.
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελούν κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της πράξης. Για το λόγο αυτό η ενημέρωση των πολιτών πρέπει να γίνεται τακτικά και μεθοδικά, στη βάση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης που θα έχει συνταχθεί εκ των προτέρων.
Συνοπτικά οι δράσεις ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία – διάθεση Ενημερωτικού έντυπου υλικού Σχεδιασμός και αναπαραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης
  περιλαμβανομένου φυλλαδίων, τρίπτυχων.
 • Προγραμματισμός διανομής – διάθεσης του υλικού, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος.
 • Διεξαγωγή Ενημερωτικών Εκδηλώσεων Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με ευρύ ακροατήριο, σχετικά με την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και τις δυνατότητες βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο.
 • Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος ενημέρωσης των μαθητών για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.
 • Ενημερωτική ιστοσελίδα.
 • Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, η οποία θα ενημερώνει το κοινό για θέματα διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο. Στην ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να γίνεται αναφορά στους δυνατούς τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, στα σημεία συλλογής των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων που βρίσκονται στο Δήμο, κ.α.
 • Παραδοτέα πράξης:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

 1. 1 Μηχανικό κομποστοποιητή 30 – 80 kg/h.
 2. 20 Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων χωρητικότητας 1100 λίτρων.
 3. 40 Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων χωρητικότητας 660 λίτρων.
 4. 320 Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 λίτρων.
 5. Κλαδοτεμαχιστή δυναμικότητας 10-15 m3 /h .
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
 1. 5.500 Οικιακοί κάδοι βιοαποβλήτων χωρητικότητας 10 λίτρων.
 2. 180 Πλαστικοί κομποστοποιητές 300 λίτρων.
 3. 120.000 Βιοδιασπώμενες σακούλες για συλλογή βιοαποβλήτων όγκου 10 λίτρων. Η συγκεκριμένη πράξη ένταξης θα βοηθήσει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση όλων μας σε θέματα περιβάλλοντος καθώς και στην παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ από τον ίδιο τον δήμο.

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.