Ακαρνανικά Νέα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη ανοίγει η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα.

Η δράση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα», εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2 εκατ ευρώ και  κατανέμεται κατά το ήμισυ (50-50) μεταξύ των υπό σύσταση και των υφιστάμενων φορέων  Κ.ΑΛ.Ο.  Επίσης υπάρχει ειδική κατανομή προϋπολογισμού ύψους 250.000 ευρώ  σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και συγκεκριμένα με τη ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται από 14 Ιουλίου 2021 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου κυμαίνεται από 30.000 έως 100.000 ευρώ. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).

Στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Ε (www.dytikiellada.gr), περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της δράσης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, η οποία είναι Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ και εδρεύει στην Πάτρα, (τηλ: 2610622711, e-mail: [email protected] , URL: www.diaxeiristiki.gr). Τυχόν ερωτήματα διατυπώνονται εγγράφως και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [email protected].