Ακαρνανικά Νέα

Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και ορίστηκε επιτροπή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 827,000 €.

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες που προβλέπεται να γίνουν για την ανάπλαση υπάρχουσας επιχωμάτωσης η οποία εκτείνεται από το δυτικό άκρο του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών αναψυχής μέχρι το λιμανάκι της Χώρας στη Βόνιτσα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και κατασκευάστηκε το έτος 2000, παράλληλα με την ακτή για την προστασία του “πόδα” του πρανούς του ανάντη λοφίσκου του Κάστρου από το χειμέριο κύμα και την αποφυγή κατολισθήσεων. Έχει συνολικό μήκος 240,00 m και για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν λίθοι μεγάλου και μεσαίου μεγέθους ενώ η τελική επίστρωση έγινε με μικρότερου μεγέθους αδρανή υλικά. Με την ανάπλαση αυτή αναδεικνύεται μια διαδρομή που συνδέει τον τουριστικό λιμένα της πόλης, τις λειτουργίες αναψυχής, την παραδοσιακή προκυμαία και τα ιστορικά μνημεία του τόπου. Ενώνει το Κάστρο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Βυζαντινό Μνημείο και τον Ι. Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου -επίσης μνημείο των βυζαντινών χρόνων, ο οποίος βρίσκεται εντός της περιοχής Χώρας και αποτελεί το τέρμα της προτεινόμενης ανάπλασης. Το Κάστρο της Βόνιτσας αποτελεί το “τοπόσημο” της πόλης που ταυτίζεται με την ιστορία της. Στην ίδια περιοχή εντοπίζεται η Ι. Μονή Αγίας Παρασκευής που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και θα συνδεθεί με τους προαναφερθέντες ιστορικούς τόπους με την κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας που αποτελεί αντικείμενο άλλου έργου. Με την κατασκευή του έργου αυτού αλλά και το υπάρχον παραλιακό μέτωπο της πόλης ενοποιούνται δύο Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους ο Λόφος και το Φρούριο της Βόνιτσας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή του έργου και το Νησάκι Κουκουμίτσα στην ανατολική είσοδο της πόλης της Βόνιτσας. Η μελέτη έχει στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής των κατοίκων, την προσέλκυση επισκεπτών, την ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με τη χρήση του ποδηλάτου και την αισθητική ανάπτυξή της. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η διαμόρφωση αυτή θα λειτουργήσει επικουρικά στην ανάδειξη του ιστορικού κέντρου και του εμπορικού, παραδοσιακού τμήματος της πόλης. Πρόκειται για μια μελέτη που κατευθύνεται από όρους κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και οι ρυθμίσεις αποτέλεσε προτεραιότητα σε όλες τις επιλογές της μελέτης, στα υλικά, στις διαστασιολογήσεις και γενικότερα στην επίλυση της πολυεπίπεδης σχέσης του περιβάλλοντος με τον άνθρωποκάτοικο και τις ανάγκες του. Για τους παραπάνω λόγους δημιουργείται ποδηλατόδρομος που θα ακολουθεί τη διαδρομή σε όλο το μήκος της επέμβασης και θα συνεχίζει στο δρόμο της Χώρας ώστε να συνδεθεί με το υπόλοιπο δίκτυο κατά μήκος του ιστορικού κέντρου, κάνοντας τη χρήση του ποδηλάτου ακόμα πιο φιλική για τον κάτοικο αλλά και τους επισκέπτες που θα ήθελαν να γνωρίσουν την πόλη κάνοντας ποδήλατο. Για την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων θα τοποθετηθούν κινητά εμπόδια, μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας στην είσοδο του πεζόδρομου που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία μόνο των ποδηλάτων και θα μπορούν να μετακινηθούν στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης διέλευσης οχημάτων (π.χ. πυροσβεστικού οχήματος). Τα έργα που θα γίνουν κατά την ανάπλαση του ανωτέρω επιχώματος θα είναι:

■ Κατασκευή κατακόρυφου μετώπου, κρηπιδότοιχου κατά μήκος της Βόρειας παρειάς του επιχώματος (παρειά που γειτνιάζει με την θάλασσα) για την προς τη θάλασσα οριοθέτησή του και την προστασία του. Θα εκτείνεται από το Δυτικό άκρο του υφιστάμενου κρηπιδότοιχου του τουριστικού λιμένα και θα έχει πλάτος ίσο με 2,50 m. Θα κατασκευαστεί με τεχνητούς ογκόλιθους από συμπαγές σκυρόδεμα επί της στέψης των οποίων θα διαστρωθεί έγχυτο σκυρόδεμα ανωδομής.

■ Κατασκευή πεζόδρομου. Ο πεζόδρομος θα κατασκευαστεί σε επαφή με το κατακόρυφο μέτωπο προστασίας του επιχώματος και θα εκτείνεται ως το πρανές του παρακείμενου λόφου του Κάστρου της Βόνιτσας. Τμήμα του πεζόδρομου αυτού, πλάτους 2,50 m θα χρησιμοποιείται ως αμφίδρομος ποδηλατόδρομος. Για την κατασκευή του πεζόδρομου θα γίνει σκυροδέτηση, επί της στέψης του επιχώματος, με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση επί αυτού με τεχνητό κυβόλιθο. Στην διαμόρφωση προτείνονται γκρι κυβόλιθοι, για λόγους ομοιομορφίας στο σύνολο του ιστορικού κέντρου και του υπόλοιπου παραλιακού μετώπου. Ο ποδηλατόδρομος θα οριοθετηθεί επί του εδάφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αριθμ. ΔΟΥ/ΟΙΚ.1920/05-04-2016 (ΦΕΚ 1053/Β/‪14- 04-2016) απόφασης με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων)».

■ Στο όριο που εφάπτονται ο πεζόδρομος με τον κρηπιδότοιχο, θα κατασκευαστεί η απαραίτητη υποδομή ηλεκτρικού ρεύματος και θα τοποθετηθούν ιστοί ηλεκτροφωτισμού με διπλά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου και λαμπτήρες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Οι εργασίες που θα γίνουν για την κατασκευή των ανωτέρω έργων θα είναι οι εξής:

1. Γενικές εκσκαφές, ύφαλες εκσκαφές και εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης.

2. Κατασκευή στρώσης λιθορριπής έδρασης τεχνιτών ογκολίθων (βάθους 0,50 m και πλάτους 6,50 m) με λίθους βάρους 0,5 έως 100 kg.

3. Σκυροδέτηση και τοποθέτηση τεχνιτών ογκολίθων για την κατασκευή του κρηπιδότοιχου (δύο ογκόλιθοι καθ ύψος με διαστάσεις 2,50 m x 2,70 m x 1,35 m ο καθένας).

4. Σκυροδέτηση και τοποθέτηση τεχνιτών ογκολίθων προστασίας ποδός του κρηπιδότοιχου (με διαστάσεις 1,70 m x 0,40 m x 2,70 m ο καθένας).

5. Κατασκευή λιθορριπής ανακουφιστικού πρίσματος (με διαστάσεις διατομής 2,70 m x (1,00 m + 2,00 m) / 2)) με λίθους βάρους 20 έως 100 kg.

6. Τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος για τον διαχωρισμό της λιθορριπης ανακουφιστικού πρίσματος με τα υλικά των επιχώσεων.

7. Ύφαλες και έξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων.

8. Σκυροδέτηση της ανωδομής του κρηπιδότοιχου με έγχυτο σκυρόδεμα ύψους 0,95 m και πλάτους 2,50 m.

9. Κατασκευή ρείθρων φρεατίων και εσχαρών απορροής ομβρίων υδάτων.

10. Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας (πάχους 0,15 m) με υλικό 3Α επί της επιφανείας που θα κατασκευαστουν ο πεζόδρομος και ο ποδηλατόδρομος.

11. Σκυροδέτηση επί της επιφανείας του ανωτέρω θραυστού υλικού με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (πάχους 0,17 m) ελαφρώς οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ131.

12. Επίστρωση της επιφανείας του πεζόδρομου και του ποδηλατόδρομου με κυβολίθους από σκυρόδεμα. Η άνω επιφάνεια των κυβολίθων θα είναι επιστρωμένη με χαλαζιακή άμμο.

13. Κατασκευή ασφαλτοτάπητα προκειμένου να συνδεθεί ο χώρος του τουριστικού λιμένα με το χώρο του πεζόδρομου.

14. Εντός του σκυροδέματος της ανωδομής του κρηπιδώτοιχου (κατά μήκος και εγκάρσια) θα εγκιβωτιστούν αγωγοί διαμέτρου Φ250 mm μαζί με τα αντίστοιχα φρεάτια έτσι ώστε να αποτελέσουν την υποδομή για μελλοντική διέλευση δικτύων κοινής ωφέλειας.

15. Εντός του σκυροδέματος των τεχνητών ογκολίθων του κρηπιδότοιχου (εγκάρσια σε αυτούς) θα εγκιβωτιστούν, ανά 20,00 m, αγωγοί διαμέτρου Φ400 mm. Οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν στην άνω σειρά ογκολίθων θα καταλήγουν σε φρεάτια μέσω των οποίων θα γίνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου. Από τα εν΄ λόγω φρεάτια θα εκκινούν διάτρητοι αγωγοί διαμέτρου Φ400 mm οι οποίοι θα εισχωρούν εντός του ανακουφιστικού επιχώματος. Οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν στην κάτω σειρά των ογκολίθων θα ΄΄κουμπώνουν΄΄ σε διάτρητούς αγωγούς διαμέτρου Φ400 mm οι οποίοι θα εκτείνονται εντός του ανακουφιστικού επιχώματος. Με την μέθοδο αυτή θα γίνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων της κατασκευής καθώς και η εκτόνωση των υπογείων υδάτων που εκρέουν από τον πόδα του ανάντη λοφίσκου ο οποίος γειτνιάζει με την κατασκευή.

16. Προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού (βυθιζόμενα κολωνάκια, ξύλινοι επιστήλιοι κάδοι, στάθμευση ποδηλάτων, ενημερωτική πινακίδα στην είσοδο του έργου με κείμενο επιλογής του Δήμου, κέντρο ανακύκλωσης, καθιστικά, κατακόρυφη σήμανση).

17. Αντικατάσταση και προσθήκη νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. Περιλαμβάνονται: αποξήλωση υπαρχόντων ιστών και φωτιστικών με προσοχή και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, τοποθέτηση ιστών ύψους 3,50 m και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων (σε κάθε ιστό θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά σώματα), κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ). Οι τελικές στάθμες των ανωτέρω κατασκευών θα είναι οι εξής:

■ Τελική στάθμη κρηπιδώματος: 0,17 m.

■ Τελική στάθμη πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου: 0,00 m. Οι διαστάσεις, τα σχήματα και τα χρώματα των κυβολίθων θα επιλεγούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτιου Βόνιτσας. Οι ιστοί και τα φωτιστικά που θα αποξηλωθούν θα μεταφερθούν σε χώρο του Δήμου που θα υποδειχθεί από αυτόν.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα Μηχανικού και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως αυτές αναλύονται στο τεύχος του περιγραφικού τιμολογίου της παρούσης μελέτης).

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.