Ακαρνανικά Νέα

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 90/59849/21.08.2019 (Α.Δ.Α.: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, εκδίδεται νέα εγκύκλιος, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, κατά τη δεύτερη θητεία τους, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),μετά την αντικατάστασή του από τα άρθρα 2, παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και
101 του ν. 4876/ 2021 (Α’ 251).

Α. Γενικές Παρατηρήσεις

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής εκλέγονται, εκ νέου, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022.

Ως εκ τούτου, η δεύτερη θητεία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, ακολουθώντας τη θητεία των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, ξεκινά με τη νέα εκλογή των μελών τους την 9η Ιανουαρίου 2022 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι, κατά τη δεύτερη θητεία, εάν δεν επιτευχθεί εκλογή των μελών των επιτροπών την 9η Ιανουαρίου 2022, δεν παρατείνεται η θητεία των μελών των επιτροπών της πρώτης αυτοδιοικητικής περιόδου.

Στην πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνεται και η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η εκλογή των μελών των επιτροπών θα διεξαχθεί
σε συνέχεια της ίδιας ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Β. Συγκρότηση οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής
Η οικονομική επιτροπή, και αντίστοιχα η επιτροπή ποιότητας ζωής, συγκροτούνται:

α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως
Πρόεδρο,
β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το
Δήμαρχο,
γ) από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το δημοτικό συμβούλιο.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ