Ακαρνανικά Νέα

ΟΔήμος Ακτίου – Βόνιτσας ενημερώνει τους Δημότες με χαμηλά εισοδήματα, που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών, ότι έχουν τη δυνατότητα επιδότησης των οφειλών τους ώστε να μπορέσουν να επανασυνδεθούν, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σύμφωνα με τη σχετική αρίθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/21/50 (ΦΕΚ 6302/τ. Β ́/29-12-2021) Κ.Υ.Α.Δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Οι δικαιούχοι που έχουν αποσυνδεθεί υποβάλλουν αίτηση προς τον Δήμο, η οποία έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος ( εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) όλων των μελών του νοικοκυριού5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα αναζητείται αυτεπάγγελτα)6. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Για νοικοκυριά που στην σύνθεση τους περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω προσκομίζονται επιπλέον:

ι. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

ιι. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου όπου πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για την ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Πληροφορίες : Θεοφάνης Αποστολάκης,τηλ. 26433-60105

Παναγιώτα Πανταζή ,τηλ.693 7043063

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας