Ακαρνανικά Νέα

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» στις 29 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.
για τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση και έχουν ως εξής:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού
  Προγράμματος έτους 2021 (λήψη απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα επί της με
  αρ. 305/2021 δεσμευτικής και εκτελεστής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (Αποδοχή 900.000,00 € /ΣΑΕ 055)). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 2. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου του έτους 2021. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 3. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
 4. Περί έγκρισης παραχώρησης αυλείου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Κονοπίνας στο ΝΠΔΔ του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης ανεμοφρακτών έμπροσθεν των κοινόχρηστων χώρων της Κεντρικής Πλατείας Βόνιτσας, κατόπιν αιτημάτων των
  ιδιοκτητών της που ενοικιάζουν. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
 6. Λήψη απόφασης για τη νομιμοποίηση και επισκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών στην περιοχή Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος)
 7. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά της Δομής ΚΔΑΠ Παλαίρου σε νέο κτίριο. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
 8. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
  (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
 9. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, λόγω παραίτησης. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή
  Παναγιώτα)
 10. Περί καθορισμού περιβαλλοντολογικού τέλους στους λογαριασμούς ύδρευσης -αποχέτευσης. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος
 11. Περί καθορισμού τέλους Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης Δήμου για το έτος
  2022 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 12. Περί καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2022 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 13. Περί καθορισμού τέλους χρήσης Νεκροταφείων Δήμου για το έτος 2022 και εφ’εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 14. Περί καθορισμού δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου για το έτος 2022 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 15. Περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου για το έτος 2022
  και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 16. Περί καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καιύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006
  και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε. για το έτος 2022 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 17. Περί επιβολής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και για τον καθορισμό
  του συντελεστή για το έτος 2022 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 18. Περί καθορισμού τέλους ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) για το 2022. (Εισηγητής κ.Βίτσας Δημήτριος) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ