Ακαρνανικά Νέα

Αναρτήθηκαν την Τρίτη 2 Ιανουαρίου στο Διαυγεια οι αρμοδιότητες που θα έχουν οι τρεις εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Βασιλάκης Ζηκος, Χριστίνα Σερεπισου και Σωτήρης Καπότης) της νέας Δημοτικής Αρχής.

Δειτε τις αποφασεις:

  1. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλάκη Ζήκο του Σωτηρίου ως Εντεταλμένο Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή),  με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για θέματα σχετικά με τον τομέα της υγείας για το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, και πιο συγκεκριμένα: 
  • Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη.
  • Την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
  • Υπεύθυνος για Κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία.
  • Αρμοδιότητες για την κοινωνική πολιτική

Β.- Οι δράσεις που προαναφέρθηκαν θα ασκούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, εντός των ορίων του νόμου και μετά από λήψη των αναγκαίων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Για την εποπτεία και το συντονισμό τους, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιους Αντιδημάρχους, και τους Πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ανάλογα με την περιοχή που αφορούν.

Γ.– Εξουσιοδοτούμε τον ως άνω Εντεταλμένο Σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου έγγραφα αλληλογραφίας που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που του ανατέθηκε. 

2. Ορίζουμε την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Χριστίνα Σερεπίσου του Δημητρίου ως Εντεταλμένη Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή),  με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για θέματα σχετικά με την λειτουργία και την διοίκηση των ΚΔΑΠ  και του προγράμματος  «Βοήθεια Στο Σπίτι» και στις 3 δημοτικές ενότητες του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 

Β.- Οι δράσεις που προαναφέρθηκαν θα ασκούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, εντός των ορίων του νόμου και μετά από λήψη των αναγκαίων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Για την εποπτεία και το συντονισμό τους, η Εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιους Αντιδημάρχους, και τους Πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ανάλογα με την περιοχή που αφορούν.

Γ.– Εξουσιοδοτούμε την ως άνω Εντεταλμένο Σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου έγγραφα αλληλογραφίας που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που του ανατέθηκε. 

3. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σωτήριο Καπότη του Αθανασίου ως Εντεταλμένο Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή),  με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για θέματα σχετικά με την φροντίδα των αδέσποτων ζώων για το Δήμο ΑκτίουΒόνιτσας, και πιο συγκεκριμένα: 

  • Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων
  • Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής πολιτικής 

Β.- Οι δράσεις που προαναφέρθηκαν θα ασκούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, εντός των ορίων του νόμου και μετά από λήψη των αναγκαίων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Για την εποπτεία και το συντονισμό τους, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιους Αντιδημάρχους, και τους Πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ανάλογα με την περιοχή που αφορούν.

Γ.– Εξουσιοδοτούμε τον ως άνω Εντεταλμένο Σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου έγγραφα αλληλογραφίας που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που του ανατέθηκε.