Ακαρνανικά Νέα

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ύστερα από την 69/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε  ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού αριθμού είκοσι  ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

Αριθμός ατόμων: 20 άτομα

Ειδικότητα: ΥΕ16  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ειδικά τυπικά προσόντα: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 5 ΤΟΥ Ν.2527/1997)

Αριθμός ημερομίσθιων: 5  ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
  • 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Δ/νση: Επ. Δεληγιώργη, Βόνιτσα, τηλ: 2643360114) εντός τριών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο Διαδίκτυο (δηλαδή έως και 16 Σεπτεμβρίου αφού η ανάρτηση έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου)  και αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κ. Θεοδώρου Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

neaait.gr