Ακαρνανικά Νέα

Υπογράφηκε την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 η σύμβαση του έργου Προϋπολογισμού : ‪4.931.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Ημερομηνία αίτησης πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1: 15/6/2018

Απόφαση ένταξης έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών : 7/6/2019

Δημοπράτηση του έργου : 2/11/2020

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή της του Δικτύου Αποχέτευσης του Δ.Δ. Κατούνας, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες .

Το δίκτυο αποχέτευσης του Δ.Δ. Κατούνας περιλαμβάνει το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του οικισμού καθώς και τον αγωγό μεταφοράς των λυμάτων στην προτεινόμενη θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Το δίκτυο αποτελείται από βαρυτικούς αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ 2ης γενιάς 6 ΑΤΜ κατά DIN ‪8074-75 ΡΝ, διαμέτρου 200 mm και συνολικού μήκους 14882,5 μ., από αγωγούς διαμέτρου 280 mm και συνολικού μήκους 1141,5 μ και από τον αγωγό μεταφοράς διαμέτρου 400 mm και συνολικού μήκους 1308 μ.

Λόγω της μορφολογίας της περιοχής μελέτης η αποχέτευση των ακαθάρτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με δίκτυο βαρύτητας. Στο σύνολο της περιοχής προτείνεται η κατασκευή 3 αντλιοστασίων (Α/Σ 1, Α/Σ 2, Α/Σ 3) στα οποία θα συγκεντρώνονται τα ακάθαρτα και από εκεί με χρήση καταθλιπτικού αγωγού θα εισέρχονται στους βαρυτικούς αγωγούς.

Ενώ οι καταθλιπτικοί αγωγοί κα ο αγωγός διάθεσης είναι από πολυαιθυλενίο ΡΕ 2ης γενιάς 10 και 16 ΑΤΜ κατά DIN ‪8074-75 ΡΝ, διαμέτρου 200 mm και συνολικού μήκους 235 μ. και 1445 μ. αντίστοιχα. Όλοι οι αγωγοί θα διέρχονται από υφιστάμενους δρόμους προς διευκόλυνση της κατασκευής και συντήρησης των έργων. Η επιλογή του πολυαιθυλενίου ΡΕ 2ης γενιάς ως υλικό του δικτύου έγινε διότι το συγκεκριμένο υλικό ανταποκρίνεται καλύτερα τόσο στα φορτία του οδικού δικτύου όσο και στις πιθανές διαρροές και είναι δεδομένο ότι η καλύτερη στεγανότητα επιτυγχάνεται στους σωλήνες ΡΕ, που γενικά και εκτός κάποιων εξαιρέσεων σχηματίζουν τις συνδέσεις μεταξύ τους με θερμοκόλληση.

Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με τις μεθόδους της αυτογενούς μετωπικής θερμοσυγκόλλησης δηλαδή ευθυγράμμιση των σωλήνων, κάθετη κοπή, πλάνισμα, καθαρισμός, θέρμανση των προς σύνδεση άκρων υπό πίεση με ειδική θερμαινόμενη πλάκα και μετωπική εφαρμογή και εξάσκηση πίεσης με ειδικό υδραυλικό πιεστήριο μέχρι να επιτευχθεί πλήρης συγκόλληση των δύο σωλήνων ή με μούφα και ελαστικό δακτύλιο.

Οι αγωγοί θα εδράζονται σε στρώση άμμου πάχους 0,10 μ και θα εγκιβωτίζονται με άμμο μέχρι ύψους 0,20 μ από την άντυγα. Το υπόλοιπο σκάμμα θα επανεπιχωθεί με θραυστό υλικό λατομείου. Όταν η απόσταση της άντυγας του αγωγού από το έδαφος είναι μικρότερη από 1,0 μ. ή ο αγωγός διέρχεται κάτω από ρέμα ή η κλίση του αγωγού είναι μεγαλύτερη από 20%, ή ο αγωγός ακαθάρτων διασταυρώνεται με υπερκείμενο αγωγό ομβρίων, τότε οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Τα φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και το πλήθος τους είναι 590.

Τα αντλιοστάσια απαρτίζονται από τα εξής κύρια μέρη:

1. Φρεάτιο άφιξης ακαθάρτων στο οποίο καταφθάνουν οι βαρυτικοί αγωγοί με τα λύματα.

2. Υγρός θάλαμος αντλιοστασίου στον οποίο θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων (υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες κατάλληλες για ανεπεξέργαστα λύματα). Οι αγωγοί εντός των υγρών θαλάμων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI304, ενώ εκτός του υγρού θαλάμου θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα χωρίς κατά μήκος ραφή.

3. Φρεάτιο δικλείδων στο οποίο θα είναι εγκατεστημένα υδραυλικά εξαρτήματα και το οποίο θα επικοινωνεί με την ανωδομή του αντλιοστασίου μέσω καλυμμάτων φρεατίων από χυτοσίδηρο.

4. Ανωδομή με στέγη για την ομαλή ενσωμάτωση τους στο τοπίο της περιοχής, που θα λειτουργεί ως οικίσκος εξυπηρέτησης και θα εγκατασταθούν τα παρακάτω:

Ηλεκτρικός πίνακας στον οποίο θα ενσωματωθεί και ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής της μονάδας

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση αστοχίας του δικτύου

Ανυψωτικός μηχανισμός επαρκούς δυναμικότητας

Επί του δαπέδου του οικίσκου θα δημιουργηθούν κανάλια διέλευσης καλωδίων για την επικοινωνία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με τον ηλεκτρικό πίνακα και του ηλεκτρικού πίνακα με τον υγρό θάλαμο των αντλιοστασίων.

5. Τα αντλιοστάσια θα είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους, και συγκεκριμένα:

Θεμελιακή γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

Παροχή νερού από δίκτυο ύδρευσης

Διάταξη απορροής υδάτων

Εγκατάσταση φωτισμού

Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και CO2

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.