Ακαρνανικά Νέα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η αρχική έκδοση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) 2021 -2025 Δυτικής Ελλάδας.

Το Π.Π.Α. αποτελεί το περιφερειακό σκέλος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α) μετά τη θεσμοθέτηση του ν.4635/2019 (Α΄167) που εγκαινιάζει τον μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό στην αξιοποίηση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους του Ε.Π.Α. για παραγωγική ανάταξη, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή εισάγει μέσω του Π.Π.Α. την μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία με την υπαγωγή των παρεμβάσεων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής. Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι ειδικοί στόχοι, οι δράσεις, ο συνολικός και ανά πρόγραμμα προϋπολογισμός, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται.

Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχουν καταθέτοντας τις προτάσεις τους στον σύνδεσμο http://www.opengov.gr/pde/?p=7030 στην κατεύθυνση της βελτίωσης  του περιεχομένου της αρχικής έκδοσης του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 30 ημέρες (15 ημέρες επιπλέον της υποχρεωτικής) από την ανάρτησή της και μετά το τέλος της θα συνταχθεί έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο των σχολίων. Στόχος είναι τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να ληφθούν υπόψη στον περαιτέρω σχεδιασμό του προγράμματος.