Ακαρνανικά Νέα

Διαδικτυακό Workshop με τίτλο “KLEROTERION” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςμε την αρωγή του Europe Direct Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “KLEROTERION”στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως συνδεδεμένος εταίρος με επικεφαλή εταίρο την CPMR (Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών).Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΔ REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το διαδικτυακό workshop είχε ως στόχο να κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών και να προωθήσει τη συμμετοχή της στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής. Η «Πολιτική Συνοχής» είναι η πολιτική πίσω από τα εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (το Ταμείο Συνοχής καλύπτει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ τα οποία έχουν ΑΕΠ χαμηλότερο από 90% του μέσου όρου των ΕΕ – 27 – η Κροατία δεν έχει ληφθεί υπόψη). Η οικονομική και κοινωνική συνοχή αφορά τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων. Η πιο πρόσφατη συνθήκη της ΕΕ, η Συνθήκη της Λισαβόνας, προσθέτει μία ακόμα πλευρά στη συνοχή, αναφερόμενη σε «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, συζητήθηκαν τα χρηματοδοτικάεργαλείατηςΠολιτικής Συνοχής, καθώς και συγκεκριμένες σχετικές πτυχές του ΕΣΠΑ και του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Ελλάδαςστο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

 Ο Αντιπεριφερειάρχηςεπισήμανε: «Είναι πολύ δυσάρεστο ότι η Ελλάδα δεν πλησιάζει το μέσο όρο του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να μην είναι επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής. Παρόλα αυτά, το Ταμείο Συνοχής είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο υφίσταται για πολλά χρόνια στην Ε.Ε., και είναι θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε. και μπορεί να αντλεί αυτούς τους πόρους».

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση συμμετείχαν:

  • ο Κώστας Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως «στόχος μας είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την παράλληλη στήριξη και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής που χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό μοντέλο»,
  • ο Σταύρος Καλόγνωμος, Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR,ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις της CPMR σχετικά με την Πολιτική Συνοχής & το έργο KLEROTERION,
  • οΒασίλειος Κονίδας, Υπεύθυνος Προγραμμάτων, ΓΔ Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,που αναφέρθηκε στην Πολιτική Συνοχής και τη συμμετοχή των πολιτών αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα θα λάβει από την Πολιτική Συνοχής 20δις εκ των οποίων 534εκατ. θα διατεθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
  • ο Δημήτριος Σκιαδάς, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τηνΠολιτική Συνοχής μέσα από μια ιστορική αναδρομή, τα χρηματοδοτικά της εργαλεία  σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ταμείο Δίκαιης μετάβασης (ΤΔΜ) που ως στόχο έχει την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050,
  • ο Δρ. Αντώνιος Γυπάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που ανέλυσε τον Σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και την Εθνική Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΓΓΕΚ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027,
  • ηΑναστασία Πυργάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναφέρθηκε σταχρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και στη διασύνδεση της νέας Πολικής Συνοχής με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027.
  • ο Τάκης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος μίλησε για την ενσωμάτωση των οδηγιών της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο, αναφέροντας δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και σε ποιες το εθνικό δίκαιο, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την πολιτική συνοχής.