Ακαρνανικά Νέα

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ)

Στη Βόνιτσα σήμερα 01/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαμε συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν. 4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. 83/2021(ΑΔΑ: ΩΝΤΘΩ6Ζ-ΦΣΗ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και εγγράφων του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 163702 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄ αριθ. 3299/06-04-2021 διακήρυξης, με τίτλο ««ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ», προυπολογισμού ‪393.000,00€ (με ΦΠΑ) η οποία δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «21PROC008410953» Διακήρυξη αριθμ. 3299/06-04-2021.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, ήταν παρόντες οι κάτωθι:

ΧΑΙΔΩ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΠΕ Χημικών Μηχανικών- τακτικό μέλος -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών τακτικό μέλος. ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΣΙΚΟΥΡΩΝΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών τακτικό μέλος.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την υπ. αριθ. Διακήρυξη αριθμ. 3299/06-04-2021 για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. Tην αριθμ.‪131.2021(ΑΔΑ.ΩΑΕΔΩ6Ζ-ΒΡ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας περί έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου Την με Αρ.Πρωτ 5373/24-05-2021 πρόσκληση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου, Οικονομικό Φορέα ««Κ/Ξ ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ» για την προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης και εγγράφων νομιμοποίησης.

Έλεγξε το εμπρόθεσμο, εντός (10) δέκα ημερών, της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, μετά την από 5373/24-05-2021 ηλεκτρονική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής και βεβαιώθηκε το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής, εφόσον αυτά κατατέθηκαν στο σύστημα την 31/05/2021 και εντύπως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του δήμου με το αριθμ.πρωτ.5790/01-06-2021. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ελέχθησαν ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα τους σύμφωνα τα Άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. Κατόπιν εξέτασης όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών ,διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (Άρθρα 21, 22 και 23).

Η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, ολοκληρώνει τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, βάσει του οποίου για τον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία: «Κ/Ξ ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», με ποσοστό έκπτωσης 40,22%, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, για ανακήρυξή του ως οριστικού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης , στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «Κ/Ξ ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, προς έγκριση, το παρόν πρακτικό (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.2 (δ) της Διακήρυξης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. Βόνιτσα 01/06/2021 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ΧΑΙΔΩ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΣΙΚΟΥΡΩΝΑ.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ