Ακαρνανικά Νέα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 98/2021 Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α’) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα
  3. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’).
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΦΕΚ 2128/22-11-2011, τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 373/07-02- 2020, τεύχος Β΄).
  6. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
  7. Την ανάγκη για την επικουρία του Δημάρχου επί θεμάτων Λιμενικής Πολιτικής και ανάπτυξης και για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας.
  8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου, δεδομένου ότι οι άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι εκτελούν το έργο τους χωρίς αποζημίωση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-Αναθέτουμε στον κ. Σπυρίδωνα Κωστελέτο του Δημητρίου, καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας. Ειδικότερα, ο σύμβουλος θα παρέχει αμισθί και δωρεάν στον Δήμαρχο συμβουλευτικές υπηρεσίες, προφορικά ή γραπτά, θα διεκπεραιώνει κάθε σχετική εντολή και εργασία που θα του ανατίθεται από τον Δήμαρχο και θα αναφέρεται στην υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του, σε θέματα Λιμενικής Πολιτικής και ανάπτυξης και για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

  • Ο άμισθος σύμβουλος θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς τον Δήμαρχο και θα συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο άμισθος σύμβουλος θα ενεργεί αποκλειστικά με τις οδηγίες του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας, προς τον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί. – Η παρούσα Απόφαση ΔΕΝ συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.

  • Ο άμισθος Σύμβουλος δεν θα λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Η παρούσα ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της χωρίς ο ορισθέντας να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ