Ακαρνανικά Νέα

Με απόφαση του Δημάρχου Γεώργιου Αποστολάκη , ορίσθηκε χωρίς αντιμισθία, η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Παναγιώτα Πανταζή του Δημοσθένη ως Εντεταλμένη Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή), με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Για θέματα που αφορούν την Κοινότητα Μοναστηρακίου της Δ.Ε. Ανακτορίου του Δήμου ΑκτίουΒόνιτσας, και πιο συγκεκριμένα:

  1. Το συντονισμό των δράσεων της περιοχής της Κοινότητας Μοναστηρακίου και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων.
  2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Κοινότητας.
  3. Την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο. Οι δράσεις που προαναφέρθηκαν θα ασκούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, εντός των ορίων του νόμου και μετά από λήψη των αναγκαίων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ