Ακαρνανικά Νέα

«Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού για την Περιφερειακή Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Οπτικές από τη Δυτική Ελλάδα και την Απουλία», είναι το αντικείμενο του επιστημονικού τόμου για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα και την Απουλία που εξέδωσαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και το Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).


Η έκδοση είναι στην αγγλική γλώσσα και φέρει τον τίτλο «Special Issues on Regional Entrepreneurship & Innovation Planning: Perspectives from Western Greece and Apulia». Φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα και αναλύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη και την καινοτομία που εστιάζουν στη Δυτική Ελλάδα και την Απουλία, περιοχές που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου EGOV_INNO.


Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι:

  • Προκλήσεις οικονομικής πολιτικής για τη Δυτική Ελλάδα μετά την ύφεση: χωρικός κατακερματισμός, παραγωγή, ευημερία, αναπτυξιακές προοπτικές
  • Συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφερειακή ανάπτυξη υπό το πρίσμα της εισοδηματικής ανισότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
  • Αναπτύσσοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συλλογές δεδομένων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Δυτική Ελλάδα
  • Βαρόμετρο Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας (Innobarometer): ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και την Απουλία. Στο σύνολό του το υλικό συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EGOV_INNO, του οποίου επικεφαλής εταίρος ήταν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με επιστημονικό συντονιστή συνεδρίων και εκδηλώσεων το ΚΕΠΕ.
  • Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Ελλάδα και την Ιταλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (Interreg V-A).
  • Η ψηφιακή μορφή του βιβλίου είναι άμεσα προσπελάσιμη μέσω του συνδέσμου: https://www.ptapde.gr/wp-content/uploads/2021/12/Special_Issues_Digital.pdf.