Ακαρνανικά Νέα

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «Συγκριτική αξιολόγηση της κατάστασης του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος Μυρταρίου Βόνιτσας μετά την εκτέλεση των έργων που αφορούν στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος της περιοχής» με Κωδικό (MIS) 5131887, με εκτιμώμενη αξία 73.160,00€ (με ΦΠΑ), από τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας.   

Περιγραφή έργου:

Σκοπός των προτεινόμενων έργων είναι η προστασία και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του υδάτινου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Μυρταρίου.

Είναι έργα κατεξοχήν  περιβαλλοντικού χαρακτήρα και  στοχεύουν στην αειφόρο λειτουργία ενός ιδιαίτερα σημαντικού οικοσυστήματος που αποτελεί τμήμα της προστατευόμενης περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή οικονομικού φορέα για την ανάθεση υπηρεσιών συλλογής βιολογικών στοιχείων για την υλοποίηση του έργου, που συνδέονται με την βελτίωση της κατάστασης του οικοσυστήματος και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα περιλαμβάνει την  παρακολούθηση της κατάστασης με την εφαρμογή τεχνικών που θα οδηγήσουν σε ορθολογική, φιλική προς το περιβάλλον παραγωγική διαχείριση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., www.aktiovonitsa.gov.gr και promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.

Ημερομηνία λήξης προσφορών:29/03/2023 Ώρα 13.00.

 Δύναμη Πολιτών, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να κατακτάμε όσα με κόπο έχουμε σχεδιάσει και προγραμματίσει!