Ακαρνανικά Νέα

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως Α/Κ Πρέβεζας (χ/θ 89+642), στην Αμβρακία Οδό (από χ/θ 48+940 ως χ/θ 31+500) και στις Επαρχιακές Οδούς Βόνιτσας – Παλαίρου & Βόνιτσας – Μοναστηρακίου, για την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών και την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. IC.M7.ΟΜ.2631 από 01.09.2023 έγγραφο της «ΓΕΚ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».
5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/261575 από 05/09/2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.
6. Το υπ’ αριθ. 249709 από 22.08.2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων.
7. Υπ’ αριθ. 270597/4887, 272625/4935, 2760015016 από 05/09/2023 Ειδικές Άδειες Διέλευσης υπερμεγέθους οχήματος από την Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
8. Την υπ’ αριθ. 6343/23/1748801 από 06/09/2023 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
και
Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από Μεσολόγγι με προορισμό το Αιολικό Πάρκο στη Θέση «Περγαντή» του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 89+642 και την σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο ανωτέρω (5) σχετικό, με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου.
2.-Ειδικότερα, κατά την διέλευση των ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από τον αυτοκινητόδρομο:
• Για την απομάκρυνση και επανατοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού επί του Α/Κ Πρεβέζης, απαιτείται εφαρμογή αποκλεισμού με βάση την εγκεκριμένη μελέτη DAC596B/06.03.2014 : ΜΙΔ – (Αποκλεισμός δεξιού τμήματος κλάδου εξόδου αρχικά κατά τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή από 05.00 ώρα έως την 07.00΄ ώρα και στη συνέχεια μετά το πέρας της διέλευσης.
• Από την είσοδο μέχρι και την έξοδο των υπερμεγεθών οχημάτων από τον Αυτοκινητόδρομο, θα εφαρμόζεται με βάση την εγκεκριμένη μελέτη DAC596B/06.03.2014 το τυπικό σχέδιο ΚΣ 2 – Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας – Κινητή σήμανση
3.- Την σταδιακή, ολιγόωρη, ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων σε ασφαλή σημεία της Αμβρακίας οδού και των Επαρχιακών Οδών Βόνιτσας – Παλαίρου και Βόνιτσας – Μοναστηρακίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτηρίων οδών, καθ’ όλη την διάρκεια της διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων.
4. – Ανωτέρω αποκλεισμοί – περιορισμοί, θα ισχύουν από την Πέμπτη 07/09/2023 έως και την Παρασκευή 15/09/2023, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών, μόνο κατά τον χρόνο διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς και σταδιακά από ώρα 05.00’ μέχρι και το πέρας διέλευσης αυτών.

ΑΡΘΡΟ (2)
-Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (5) σχετικό:
α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια των διελεύσεων να εφαρμόζει τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επισημαίνεται ότι η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και όποτε επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
γ. Οφείλει σε συνεννόηση με την εταιρεία «Ειδικέες Ανυψωτικές Εργασίες Ερμής Α.Ε.» να μεριμνά κάθε φορά για την έγκαιρη ενημέρωση του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την ακριβή ημέρα και ώρα διέλευσης των οχημάτων του θέματος.

ΑΡΘΡΟ (3)
-Η εταιρεία «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (6) και (7) σχετικά:
α. Η διέλευση των οχημάτων με τα πτερύγια των ανεμογεννητριών θα πραγματοποιηθεί υπό τη συνοδεία της κατά τόπο αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας (Α.Τ. Κατούνας, Α.Τ. Αμφιλοχίας ή Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας)
• Κατά την ώρα της μεταφοράς των πτερυγίων θα τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση – ασφάλιση για την διατήρηση της ασφάλειας του κόμβου.
• Η αποξήλωση των στηθαίων και των λοιπών υποδομών θα πραγματοποιηθεί μόνο κατά την διάρκεια της διέλευσης των πτερυγίων και η επανατοποθέτηση αυτών θα πραγματοποιηθεί άμεσα και σε μικρή χρονική διάρκεια, με ταυτόχρονη εφαρμογή κατάλληλη εργοταξιακής σήμανσης – ασφάλισης.
•Οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στις υποδομές του κόμβου κατά την αποξήλωσή τους ή κατά την επανατοποθέτησή τους η εταιρία «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.» οφείλει να την αποκαταστήσει.
•Σε κάθε περίπτωση, είναι αποκλειστικά και μόνη υπεύθυνη για τη λήψη και τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
ΑΡΘΡΟ (4)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται ενώ σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι διελεύσεις των ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών με εντολή του Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ (5)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την Πέμπτη 07/09/2023, την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, ως αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη και έως την Παρασκευή 15/09/2023.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, το Α.Τ. Κατούνας, Α.Τ. Αμφιλοχίας και Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής