Ακαρνανικά Νέα

Δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας Δημήτρη Γαλαζούλα για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, στο τμήμα Α του έργου «Κατασκευή αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Ακτίο Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα».

ΑΡΘΡΟ (1)
1.- Την τοποθέτηση σήμανσης και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας από την χ/θ 52+000 έως και την χ/θ 53+000, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες για την διαπλάτυνση στο τμήμα της υφιστάμενης οδού και την δημιουργία μιας ζώνης κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 6,00 μ. (λωρίδα 3,00 μ. ανά κατεύθυνση, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χώρος μεταξύ κυκλοφορίας και εργοταξίου. Η απαραίτητη διεύρυνση θα πραγματοποιηθεί με τη διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος στο υφιστάμενο έρεισμα.
2.- Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 18/10/2023 έως και την Πέμπτη 30/11/2023, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 18/10/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00’ ώρα της 30/11/2023.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

agriniopress