Ακαρνανικά Νέα

Μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας τίθεται σε λειτουργία, έπειτα από την υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  Νεκτάριο Φαρμάκη και τον ανάδοχο του έργου.

Πρόκειται για τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας (ΜΣΕ), σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, η βελτίωση της λειτουργίας τους, η πρόσβασή τους σε νέες αγορές, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους.

Οι δραστηριότητες του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν:

1. Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δυνητικούς επενδυτές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια.

2. Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας και υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

3. Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο «Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με προϋπολογισμό 5.798.240 ευρώ, στο πλαίσιο του Αξονα 01 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», με την συγχρηματοδότηση τουΕυρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Φορέας υλοποίησης (δικαιούχος) είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο έργο είναι:

  • Επιχειρησιακή λειτουργία του ΜΣΕ-ΠΔΕ, και εξασφάλιση του φυσικού χώρου του με κάλυψη όλων των γεωγραφικών ενοτήτων της ΠΔΕ (παράρτημα σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο).
  • Δημιουργία «κεντρικών» εργαλείων υποστήριξης της λειτουργίας του ΜΣΕ, και ιδίως Βάση Δεδομένων Επιχειρήσεων, ιστοχώρος/διαδικτυακή πύλη του ΜΣΕ, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγοί και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις
  • Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της ΠΔΕ η οποία θα περιλαμβάνει ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων για μια σειρά θεμάτων (δράσεις χρηματοδότησης, θέματα διαδικασιών και αρμοδιοτήτων), δωρεάν παροχή προτυποποιημένων εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (businessplan, marketanalysis, marketingplanκλπ) και οδηγών εφαρμογής τους, στοιχείων αγοράς, αποτελεσμάτων μελετών κλπ, καθώς και κατευθύνσεων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εργαλείων και πληροφοριών του διατίθενται από τη δομή
  • Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας» στην ΠΔΕ βασική αρμοδιότητα του οποίου θα είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό ο ΜΣΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την πορεία υλοποίησης των επιμέρους δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας και το βαθμό επίτευξης των στόχων της και εισηγείται τυχόν διορθωτικές ενέργειες και προσαρμογές. Επιπλέον, το Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί θεσμικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, θα εκπονεί στοχευμένες μελέτες και έρευνες για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και θα αναλάβει το σχεδιασμό δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, προώθησης της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας και δράσεων δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα διαμορφωθεί και θα υλοποιηθεί κατάλληλο στρατηγικό πλάνο εξωστρέφειας και τοποθέτησης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε νέες αγορές.
  • Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που εστιάζει στην ενδυνάμωση της ικανότητας των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να διατηρήσουν/βελτιώσουν/αναβαθμίσουν τη δραστηριότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δωρεάν παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων της περιφέρειας με τη μορφή της έμμεσης κρατικής ενίσχυσης de minimis.

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

α) Διάγνωση αναγκών της επιχείρησης. Η διαγνωστική περιλαμβάνει εξέταση της εκάστοτε επιχείρησης και διάγνωση των αναγκών της σε συνάρτηση με τις ανάγκες που διατύπωσε στην αίτηση της προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο «πακέτο υποστήριξης»,

β) Συμβουλευτική υποστήριξη με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας το περιεχόμενο των οποίων προσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα της διαγνωστικής αναγκών και τις ανάγκες της επιχείρησης. Η συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες επιχειρηματικού σχεδιασμού, κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου, ανάλυση αγοράς, σχέδιο marketing, υπηρεσίες κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών, υπηρεσίες εξεύρεσης χρηματοδότησης και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με έμφαση σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων.