Ακαρνανικά Νέα

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 2 Ιανουαρίου στην Διαυγεια οι αρμοδιότητες όλων των νέων Αντιδημαρχων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Δειτε αναλυτικά τις αρμοδιότητες όλων.

 1. Τον κ. Απόστολο Πέρλη του Γεωργίου, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:
  1. Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της αποθήκης υλικών
  1. Η ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας
  1. Η ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και συμπλήρωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού  και όλων των μηχανημάτων του Δήμου (φορτηγά, μηχανήματα έργων)- διαχείριση καυσίμων .
  1. Η ευθύνη συντήρησης, και καλής λειτουργίας των παιδικών σταθμών του δήμου.
  1. Η ευθύνη επέκτασης ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
  1. Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΥ, Βιολογικού και ανακύκλωσης   Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Ανακτορίου 
  1. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 1. Τον κ. Ιωάννη Τσιτουρίδη του Κυριάκου, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με  τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:
  1. Η ευθύνη προστασίας και αξιοποίησης  του συνόλου της δημοτικής περιουσίας.
  1. Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
  1. Υπεύθυνος για θέματα εκκλησιαστικής περιουσίας και σχέσεις εκκλησίας και δήμου   Συντήρηση και λειτουργία  και επέκταση κοιμητηρίων στη ΔΕ Ανακτορίου και ΔΕ Παλαίρου 
  1. Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, κλπ.  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Ανακτορίου.
  1. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δ.Ε. Ανακτορίου.
  1. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά

διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 • Τον κ. Σπυρίδωνα Τομαρά του Ιωάννη, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με  τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:
 • Την λειτουργία και τον συντονισμό: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών. 
  • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.  
   • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού 
   • τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού 
   • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών 
   • τη λειτουργία των ΚΕΠ, 
   • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
   • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια 
   • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  • Η ευθύνη υπογραφής όλων των σχετικών παραστατικών των χρηματικών ενταλμάτων και πιο συγκεκριμένα: Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, Αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών, κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων, καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας.
  • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
  • Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
  • Η ευθύνη χορήγησης αδειών και τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
  • Η ευθύνη για την εφαρμογή των νόμων, διατάξεων και κανονισμών σχετικά με την έκδοση ή ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήσης μουσικών οργάνων, λούνα πάρκ, τσίρκο και παρεμφερών εκδηλώσεων.
  • Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  και του site του δήμου  
  • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 1. Τον κ. Άγγελο Φερεντίνο του Γεωργίου, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  με  τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:

 • Αντιδήμαρχος παιδείας και  αθλητισμού
  • Η μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση, προστασία και σωστή διάθεση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.
  • Αρμόδιος για  θέματα Παιδείας και σε θέματα εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Η ευθύνη θεμάτων σχολικής στέγης, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η συντήρηση τους.
  • Η ευθύνη θεμάτων ΚΑΠΗ , κέντρου Κοινότητας.
  • Η ευθύνη τουριστικής προβολής του Δήμου.
  • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά

διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες

 • Τον κ. Νικόλαο Βαρβάτο του Θεόδωρου, με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος:  Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Μεδεώνος.
  • Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων
  • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
  • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά

διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 • Τον κ. Παναγώτη Πανταζή του Γεωργίου με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Παλαίρου:
  • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού στην ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
  • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
  • Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων στην  ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Παλαίρου 
  • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δ.Ε. Παλαίρου 
  • Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Παλαίρου .
  • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά

διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 1. Την κα Αθηνά Βέμη (Καρέλου) του Νικόλαου, άμισθη Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος:
  1. Συντήρηση και λειτουργία – επέκταση δημοτικών κοιμητηρίων στην ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ  Η ευθύνη εξοπλισμού, συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών και αθλοπαιδιών στην ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
  1. Η ευθύνη χορήγησης αδειών και τέλεσης Πολιτικών Γάμων στην ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 
  1. Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού στην ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 
  1. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά

διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 • Τον κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκο του Ιωάννη, άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τις παρακάτω καθ’ ύλην κατά και κατά τόπον αρμοδιότητες για τις Δημοτικές Ενότητες Ανακτορίου και  Παλαίρου:
  • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού σε ΔΕ Ανακτορίου και ΔΕ Παλαίρου .
  • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δ.Ε. Ανακτορίου.
  • Η ευθύνη διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (πρώην πολιτιστικό κέντρο)
  • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
  • Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας Βιολογικού και στην Δ.Ε. Ανακτορίου.
  • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.