Ακαρνανικά Νέα

Το τελικό Συνέδριο του έργου CREADIS3 (Smart Specialisation Creative Districts – Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης) του προγράμματος Interreg Europe, πραγματοποιήθηκε με την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, με τη συμμετοχή του Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που είναι εταίρος.

Το έργο CREADIS3 διανύει τη δεύτερη φάση υλοποίησης, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεινόμενων Σχεδίων Δράσης που εκπονήθηκαν από τους συμμετέχοντες φορείς.

Το Σχέδιο Δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει:

  1. Την Πρόσκληση Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων για Δημιουργικές Επιχειρήσεις που δημοσιεύτηκε το 2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/creative.html).
  2. Τη σύνδεση του Creadis3 με το έργο CREATIVE@HUBS Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, για τη δημιουργία 4 δημιουργικών κόμβων στη Δυτική Ελλάδα (https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/).
  3. Την ανάπτυξη εργαλείου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Έργων – Δράσεων της ΠΔΕ.
  4. Την ίδρυση της Κοινοπραξίας “Αναζήτηση Καινοτομίας της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (AI-CCI-IQ)”(https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1616774315.pdf) .

Το έργο CREADIS3 συντονίζεται από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Επαρχίας των Βάσκων (Regional Government of the Basque Country)και συμμετέχουν συνολικά 6 Φορείς: Χώρα των Βάσκων, Ιταλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Σλοβακία και Ελλάδα με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο βασικός σκοπός του έργου αφορούσε στην εξειδίκευση των περιφερειακών πολιτικών, την  ανάπτυξη θεσμικών προτύπων συνεργασίας καθώς και τη γενικότερη προώθηση της καινοτομίας στους κλάδους του Πολιτισμού και Δημιουργικότητας (ΚΠΔ), με την ενεργοποίηση και συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων εκπροσώπων της δημιουργικής βιομηχανίας.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση που προσέλκυσε ενδιαφέρον και συμμετοχή, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων. Παράλληλα έγινε ανασκόπηση των χρήσιμων συμπερασμάτων από το έργο τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση και να ενσωματωθούν σε νέες πολιτικές και στρατηγικές, ώστε να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδος των Περιφερειών στον κλάδο των δημιουργικών βιομηχανιών.

Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της εκδήλωσης ήταν η σημασία της ικανότητας προσαρμογής των πολιτικών και αναγνώρισης των αναγκών της κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και μακρό-περιφερειακό επίπεδο, για τη συνεργασία αλλά και την ανάπτυξη του Κλάδου Πολιτισμού και Δημιουργικότητας.

Περισσότερα για το έργο CREADIS3, στο:www.interregeurope.eu/creadis3