Ακαρνανικά Νέα

Ολοκληρώθηκε μια σημαντική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά στην ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση όλων  των λατομικών περιοχών και των λατομείων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Προηγήθηκε εντατική εργασία  υπηρεσιακών στελεχών της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με  την καθοριστική  υποστήριξη του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Με την  επιτυχή ολοκλήρωση της αποτύπωσης δημιουργούνται πλέον σημαντικά οφέλη, καθώς η Περιφέρεια έχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τις λατομικές περιοχές, και επιπλέον διευκολύνονται στο μέγιστο οι δραστηριότητες του τεχνικού και κατασκευαστικού κλάδου, καθώς κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την απαραίτητη γνώση για τον εφοδιασμό των απαραίτητων πρώτων υλών για κατασκευαστικές και άλλες δραστηριότητες.

Η Ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση περιλαμβάνει:

1.   Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων σε Πίνακες excel όπου καταγράφονται: 

     Α. Οι υφιστάμενες λατομικές περιοχές αδρανών υλικών  ενεργοποιημένες ή μη  ανά  Περιφερειακή Ενότητα, η τοποθεσία, το εμβαδόν, το ΦΕΚ καθορισμού, οι ψηφιακές συντεταγμένες και οι λόγοι μη ενεργοποίησης των μη ενεργοποιημένων λατομικών περιοχών.

     Β. Τα υφιστάμενα  λατομεία  αδρανών υλικών  ανά  Περιφερειακή Ενότητα εντός και εκτός λατομικών περιοχών, η τοποθεσία, το εμβαδόν και οι ψηφιακές συντεταγμένες καθορισμού αυτών.

      Γ. Οι εξετασθείσες περιοχές από τις αντίστοιχες Επιτροπές Καθορισμού Λατομικών Περιοχών  για τα προηγούμενα έτη, οι ψηφιακές συντεταγμένες εντοπισμού των και οι λόγοι απόρριψης όσων εξ αυτών δεν κρίθηκαν κατάλληλες για λατομικές περιοχές.

     Δ. Τα υφιστάμενα πλην αδρανών  λατομεία, όπως λατομεία μαρμάρου, σχιστολιθικών πλακών, αργίλου, γύψου κ.α., ανά  Περιφερειακή Ενότητα, η τοποθεσία και το εμβαδόν αυτών.

2. Ψηφιακούς χάρτες  στο Google Earth,  όπου:

    Α. Απεικονίζονται ψηφιακά όλα  τα στοιχείαπου παρατίθενται στους παραπάνω πίνακεςexcel που αφορούν λατομικές περιοχές ενεργοποιημένες η μη, λατομεία αδρανών υλικών, εξετασθείσες περιοχές και «λοιπά» λατομεία, σε ένα  σύστημα  ψηφιακών χαρτών  Google Earth σε αρχεία ΚΜL

    Β. Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα αυτόματης εύρεσης και απεικόνισης της τοποθεσίας και της έκτασης που καταλαμβάνει κάθε λατομική περιοχή ή λατομείο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την αναγκαία προϋπόθεση της ύπαρξης εγκατάστασης του Google Earth στον υπολογιστή. Με την κατάλληλη επιλογή στα αντίστοιχα προτεινόμενα, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει στον ψηφιακό χάρτη την αντίστοιχη χαρακτηρισμένη περιοχή.

3.  Ψηφιακούς χάρτες σε pdf  των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Ε., όπου έχει σημειωθεί η θέση όλων των λατομικών περιοχών ενεργοποιημένων ή μη και των  λατομείων, όπως αναφέρονται στους προαναφερόμενους πίνακες excel.

Όλα τα παραπάνω πρόκειται να αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

  Η εκτεθείσα  ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση των λατομικών περιοχών,  ενεργοποιημένων ή μη και των λατομείων της Π.Δ.Ε., αποτελεί σημαντικό εργαλείο αφενός για  την αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών  Καθορισμού Λατομικών Περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφετέρου για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των Δ/νσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ότι σχετικό με τα παραπάνω τις αφορά, καθώς  και σε όποιον φορέα, επιχείρηση ή ιδιώτη που τυχόν ενδιαφέρεται για τις λατομικές δραστηριότητες στην περιοχή. Παράλληλα αποτελεί σημαντική συμβολή στην ψηφιοποίηση των επιμέρους τομέων ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, εντός των ημερών ξεκινάει και η διαδικασία καθορισμού λατομικών ζωνών στη Δυτική Ελλάδα, που ήταν από τα βασικά αιτήματα της Περιφερειακής Αρχής προς το Υπουργείο Ενέργειας/Περιβάλλοντος. Ο καθορισμός των λατομικών ζωνών θα διευκρινίσει ποιες περιοχές είναι κατάλληλες για εξόρυξη αδρανών υλικών, και παράλληλα θα διασφαλίσει περιοχές με αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, καθιερώνοντας αυστηρά πλαίσια για την τοπική ανθρωπογεωγραφία.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δημητρογιάννης ανέφερε: «Μια σημαντική πρωτοβουλία από πλευράς μας ολοκληρώθηκε, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων για τις λατομικές ζώνες και λατομεία της περιοχή μας. Παράλληλα, συμβάλλουμε στη διευκόλυνση του έργου των επαγγελματιών και απασχολούμενων του τεχνικού κλάδου, των κατασκευών, της μεταποίησης και της βιοτεχνίας. Επίσης η έναρξη της διαδικασίας καθορισμού λατομικών ζωνών θα διασφαλίσει τον εφοδιασμό με αδρανή υλικά για την Περιφέρειά μας, καθώς απαιτούνται πλέον ανά έτος 3 εκατομμύρια περίπου  κυβικά αδρανών υλικών, για την υλοποίηση έργων στην Περιφέρειά μας. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τα υπηρεσιακά μας στελέχη, ιδίως τους κ. Παπασταματίου και Μακρή, για την πολύτιμη συνεισφορά τους».

Ο κ. Δημητρογιάννης παρείχε ήδη ενημέρωση, σχετικά με τις λατομικές ζώνες, προς τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Στυλιανό Μπλέτσα, ενώ το επόμενο διάστημα θα ενημερώσει και άλλους εκπροσώπους του τεχνικού και επιστημονικού κλάδου.