Ακαρνανικά Νέα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετείχε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR (Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών) την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.

Στη Γενική Συνέλευση, πέραν των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη του νέου Προέδρου, συζητήθηκαν οικονομικά θέματα, παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης της περιόδου 2021-2023, έγινε ποιοτικός απολογισμός της περιόδου 2019-2021 και παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα  BRIDGE-BS και CulTour4Youth.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι Περιφερειών της Γεωργίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, της Ουκρανίας, της Ελλάδας καθώς και εκπρόσωποι από το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ).

Πρόεδρος της Επιτροπής αναδείχθηκε ο Horia Teodorescu, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Τούλτσεα (Ρουμανία) και Α΄ Αντιπρόεδρος, ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ιονίων Νήσων (Ελλάδα). Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, αναδείχθηκε υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο «Πολιτιστικά και Δημιουργικά Περιφερειακά Οικοσυστήματα (CCRE-S3)».

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τον επικεφαλή εταίρο της πρωτοβουλίας Πολιτιστικά και Δημιουργικά Περιφερειακά Οικοσυστήματα (CCRE-S3) σε συνεργασία με δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες (Τοσκάνη – Ιταλία και Αραγονία – Ισπανία).

Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της πρότασης είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center) το οποίο αποτελεί την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμβάλει, με επιστημονικά δεδομένα, στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε..

Το Πολιτιστικό και Δημιουργικό Περιφερειακό Οικοσύστημα (Cultural and Creative Regional Ecosystem – CCRE-S3) έχει στόχο να ενεργοποιήσει νέες ευκαιρίες σχετικά με τις πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες για τις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους τους, μέσα από επενδυτικές συνέργειες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα απευθυνόμενο στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες επαγγελμάτων οι οποίες χρησιμοποιούν αλλά και υλοποιούν λύσεις νέων τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας:

• Επιχειρηματίες του δημιουργικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των τεχνών και του σχεδίου), αρχιτέκτονες, σχεδιαστές τοπίου.

• Επαγγελματίες πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικά ιδρύματα.