Ακαρνανικά Νέα

Την απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να προχωρήσει στη σύσταση Παρατηρητηρίου Ενέργειας, ως απάντηση στις προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρος Δημητρογιάννης.

Η σχετική ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε στα πλαίσια του Forum Ενέργειας στην Πάτρα, και σύμφωνα με τον κ. Δημητρογιάννη εντάσσεται στην προσπάθεια της Περιφέρειας να συνδράμει στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στη συνδιαμόρφωση Στρατηγικών Ενεργειακών Πολιτικών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες είναι αναγκαίες σήμερα όσο ποτέ.

Το Παρατηρητήριο Ενέργειας, που είναι ένα καινοτόμο και μοναδικό εγχείρημα για την ελληνική αυτοδιοίκηση, προβλέπεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση του σχεδιασμού αειφόρου ενεργειακής πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Προβλέπεται   η   σύναψη   συμφωνιών   συνεργασίας   και διαμεσολάβηση στην διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων, έτσι ώστε υπάρχει μια ενιαία πηγή συλλογής και   αξιοποίησης   δεδομένων   για   όλους   τους   χρήστες   της   Περιφέρειας   Δυτικής   Ελλάδας.   Το Παρατηρητήριο αναμένεται να συνδράμει στην εναρμόνιση διαφορετικών μεθοδολογιών, παρέχοντας συγκρίσιμα   δεδομένα  και   εκτιμήσεις   σε   δημόσιες   αρχές   με   τρόπο   που   συνάδει   με   τα   εθνικά   και κοινοτικά πρότυπα.
  • Ως διαμεσολαβητής ενεργειακού σχεδιασμού, το Παρατηρητήριο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται ενεργειακά  δεδομένα  από   πολλές  πηγές   και   θα   τις παρέχει σε δημόσιες αρχές και ιδιώτες σε μια τυποποιημένη, κατανοητή και προσιτή μορφή. Ταυτόχρονα, θα παρέχει υποστήριξη στην ερμηνεία και χρήση των συλλεχθέντων στατιστικών πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειάζεται οι δημόσιες αρχές να συνάπτουν ξεχωριστές συμφωνίες με πάροχους δεδομένων και να χειρίζονται πληροφορίες που δεν έχουν τυποποιηθεί ή εναρμονιστεί με δεδομένα από άλλες πηγές.
  • Θα προσφέρει υψηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας στην συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών, στη σύναψη και διαχείριση συνεργασιών και στο σχεδιασμό ενεργειακής πολιτικής. Το Παρατηρητήριο θα παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλές στη διαμόρφωση πολιτικής  και  αναμένεται   να   ενισχύει την  διαδικασία  λήψης   αποφάσεων.   Επίσης, θα διαδραματίσει τον ρόλο του μηχανισμού αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής προσαρμογής και  της πολιτικής μετριασμού στην περιφερειακή  και τοπική οικονομία  και στον ενεργειακό σχεδιασμό.
  • Αντικείμενο του θα αποτελέσει η δημιουργία ολοκληρωμένων προφίλ της υφιστάμενης κατάστασης για τα πλαίσια και τα δεδομένα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την ανάλυση και εμφάνιση τάσεων κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας,   τις   συμβολές   διαφορετικών  τεχνολογιών στην   εξοικονόμηση   ενέργειας, και τέλος θα προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων κλπ.

Εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός  για την υλοποίηση αυτής της καινοτόμας πρωτοβουλίας που με τα σημερινά δεδομένα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο καθορισμού μακροχρόνιων πολιτικών για την ενέργεια στην Περιφέρειά μας, καθώς και αξιοποίησης σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο κ. Δημητρογιάννηςανέφερε: «Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, και πριν ακόμα την όξυνση της ενεργειακής κρίσης, εξετάζαμε τρόπους και μέσα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στη χάραξη ουσιαστικής περιφερειακής πολιτικής. Καταλήξαμε, και σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες μας, όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες, στο Παρατηρητήριο Ενέργειας.  Εκτιμούμε ότι με αυτό τον τρόπο, και σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς, θα συμβάλλουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην αντιμετώπιση συνεπειών για την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και το σωστό σχεδιασμό τοπικής ενεργειακής πολιτικής, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων με θετική συμβολή για τις τοπικές κοινωνίες»