Ακαρνανικά Νέα

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης με την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων και ιδεών.

Τα μέλη της τετραπλής έλικας του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (επιχειρήσεις, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης καθώς και κοινωνία πολιτών) έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης μέσω της Ασύγχρονης Πλατφόρμας Διαβούλευσης για την υποβολή και καταγραφή των ιδεών ή προτάσεων που αφορούν έργα έρευνας ή καινοτομίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ενίσχυσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η Πλατφόρμα Διαβούλευσης μπορείτε βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://pods.netditlab.uop.gr/

Περισσότερες πληροφορίες για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 2021 -2027, στον σύνδεσμο: https://www.pde.gov.gr/gr/ris3/2021-2027.html