Ακαρνανικά Νέα

Το σύστημα Υγείας της πατρίδας μας είναι προβληματικό παρά τις ηρωικές προσπάθειες ενός μεγάλου μέρους του προσωπικού. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Αιτωλοακαρνανία δεν διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από αυτά της υπόλοιπης επαρχίας.
Με βάση την εμπειρία από τα συστήματα της Ελλάδος και των ΗΠΑ και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας, ως υποψήφιος βουλευτής με την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ καταθέτω τις εξής προτάσεις Κοινής Λογικής:

*Διασύνδεση όλων των δομών υγείας, δημόσιων και ιδιωτικών, νοσοκομείων, ιατρείων, εργαστηρίων και φαρμακείων, με κοινό ηλεκτρονικό σύστημα. Κάθε επίσκεψη, ιατρικό σημείωμα, παραπομπή, εξέταση και συνταγογράφηση θα καταχωρείται στο ενιαίο σύστημα. Αυτό θα προσφέρει καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών, αποφυγή άσκοπης επανάληψης εξετάσεων, ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας, αποφυγή λαθών σχετικών με συνταγογράφηση και καλύτερη παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας. Εν τέλει, θα προσφέρει καλύτερη και οικονομικότερη φροντίδα.
*Όλα τα νοσοκομεία, του ΕΣΥ, πανεπιστημιακά ή στρατιωτικά, να περάσουν στην πλήρη αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και να συμμετέχουν πλήρως στο ΕΣΥ με εξαίρεση ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Να γίνουν πραγματικές συγχωνεύσεις νοσοκομείων της Αττικής που γειτνιάζουν. Κάθε νοσοκομείο, μετά τις συγχωνεύσεις όπου αυτές είναι εφικτές, να εφημερεύει σε καθημερινή βάση ώστε να σταματήσουν οι χαώδεις εφημερίες που αυξάνουν τις πιθανότητες πλημμελούς φροντίδας. Στην περίπτωση του νομού μας, της Αιτωλοακαρνανίας, και τα δύο νοσοκομεία (Αγρίνιο και Μεσολόγγι) πρέπει να μείνουν ανοικτά και να ενισχυθούν λόγω ιδιαίτερης γεωγραφίας και πληθυσμιακής κατανομής.
*Συγχώνευση κλινικών. Για παράδειγμα, κάθε νοσοκομείο να έχει μία ενιαία παθολογική κλινική για όλα τα παθολογικά περιστατικά (πχ παθολογικά, νεφρολογικά, ρευματολογικά, καρδιολογικά, ογκολογικά κλπ.) με εξαίρεση κάποια πολύ εξειδικευμένα τμήματα που μπορούν να είναι ξεχωριστά (πχ ογκολογική μονάδα). Αυτό θα διευκολύνει την διεπιστημονική συνεργασία προς όφελος του ασθενούς και θα βοηθήσει στην επίτευξη οικονομίας κλίμακος.
*Ομοιογένεια μεταξύ των ιατρών. Κατάργηση του συστήματος ιατρών πολλών ταχυτήτων. Να καταργηθούν οι βαθμίδες (επιμελητής β’, επιμελητής α’ κοκ). Κάθε κλινική να έχει έναν διευθυντή και οι υπόλοιποι ιατροί θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο καθώς οι αρμοδιότητές τους είναι κοινές. Ίδιος αριθμός εφημεριών, ίδιος αριθμός ωρών στο χειρουργείο, ίδιος αριθμός κλινών/ασθενών κοκ. Κάθε ειδικός ιατρός θα είναι απολύτως υπεύθυνος για τους δικούς του ασθενείς. Θα αναφέρεται στο διευθυντή μόνο για διοικητικά θέματα. Οι επικουρικοί ιατροί να χρησιμοποιούνται μόνο για κάλυψη έκτακτων και σύντομων αναγκών (πχ αναρρωτική άδεια) και όχι ως ημιμόνιμη λύση. Ο μισθός των επικουρικών ιατρών θα πρέπει να είναι 50% μεγαλύτερος από αυτόν των μόνιμων ιατρών ακριβώς διότι προσφέρουν μια έκτακτη προσωρινή λύση.
*Αύξηση των αποδοχών του προσωπικού (ιατρών, νοσηλευτών, θεραπευτών κλπ.) ώστε να αντιστοιχούν στις αποδοχές που χορηγεί η εκάστοτε χώρα της ΕΕ που βρίσκεται στο 50ο εκατοστημόριο (δηλαδή ο διάμεσος μισθός – median salary της ΕΕ). Δεν γίνεται να προσελκύσουμε προσωπικό στο σύστημα υγείας και να ανακόψουμε την φυγή ιατρών στο εξωτερικό χωρίς να προσφέρουμε αξιοπρεπείς αποδοχές.
*Αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δια παντός σε όποιον επαγγελματία υγείας αποδειχθεί ότι χρηματίστηκε από ασθενή, φαρμακευτική εταιρεία κλπ. και δήμευση του τμήματος της περιουσίας του (και συγγενών α’ βαθμού) που δεν δικαιολογείται από τις νόμιμες αποδοχές του. Η σημαντική αύξηση των αποδοχών στη διάμεση τιμή της ΕΕ που προτάθηκε παραπάνω αφαιρεί κάθε άλλο επιχείρημα για «έμμεσες» αμοιβές.
*Αναδιάταξη και πρόσληψη προσωπικού ώστε να υπάρχει ένας νοσηλευτής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ανά 6-8 ασθενείς σε κανονικό όροφο (αναλογία 1:2 σε ΜΕΘ), ένας βοηθός νοσηλευτή (ΔΕ) ανά νοσηλευτή και ένας φυσικοθεραπευτής/εργοθεραπευτής ανά 20 ασθενείς. Αυτό δεν θα αυξήσει τις δαπάνες, αλλά θα τις μειώσει, αφού θα παρέχεται καλύτερη νοσηλευτική φροντίδα, θα μειώνεται ο κίνδυνος επιπλοκών και θα επιτυγχάνεται ταχύτερη ανάρρωση.
*Επένδυση και καθολική εφαρμογή της ειδικότητας του επειγοντολόγου. Με αυτό θα επιτευχθεί καλύτερη και πιο συστηματική φροντίδα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, θα μειωθούν οι ανάγκες για εμπλοκή ιατρών άλλων ειδικοτήτων στα επείγοντα και θα μειωθούν οι διακομιδές.
*Δυνατότητα παροχής καλύτερων αποδοχών σε ειδικότητες ή περιοχές όπου υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής του προσφερόμενου μισθού με βάση την προσφορά-ζήτηση.
*Οι προσλήψεις προσωπικού να γίνονται απευθείας σε επίπεδο νοσοκομείου – δομής υγείας. Η αξιολόγηση του υποψηφίου να γίνεται από τους μελλοντικούς συναδέλφους του. Στην επιτροπή αξιολόγησης να συμμετέχουν όσοι συνάδελφοι του υποψηφίου αναμένεται να μείνουν στην εν λόγω δομή για τα επόμενα 5 χρόνια. Για παράδειγμα, εάν ο διευθυντής παθολογικής κλινικής αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί σε 2 χρόνια δεν θα πρέπει να έχει λόγο στην αξιολόγηση ενός υποψηφίου για θέση παθολόγου στην κλινική καθώς δεν θα δουλέψει μαζί του και δεν θα βιώσει τα αποτελέσματα της επιλογής του, θετικά ή αρνητικά. Θα πρέπει να αποφασίσουν όσοι αναμένεται να δουλέψουν με τον υποψήφιο επί μακρόν και άρα έχουν κάθε συμφέρον να επιλέξουν τον καλύτερο. Προτείνω ένα παρόμοιο σύστημα και για την επιλογή ειδικευόμενων ιατρών, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
*Οι εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας να γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα και να επαναλαμβάνονται κάθε δέκα έτη. Ηλεκτρονικές εξετάσεις να λαμβάνουν χώρα και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην ιατρική ειδικότητα για την καταγραφή προόδου.
*Κάθε νοσοκομείο ή άλλη δομή υγείας του ΕΣΥ που εκπαιδεύει ειδικευόμενους ιατρούς να ενταχθεί ακαδημαϊκά σε μία από τις επτά Ιατρικές Σχολές της χώρας. Αυτές θα είναι υπεύθυνες για τη διαρκή αξιολόγηση και πιστοποίηση ότι τα αντίστοιχα προγράμματα ειδικότητας πληρούν τις προδιαγραφές εκπαίδευσης. Κάθε ιατρός που εμπλέκεται στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών θα μπορεί να αποκτά και φέρει τον τίτλο του επίκουρου καθηγητή της αντίστοιχης Ιατρικής Σχολής εφόσον οι τακτικές αξιολογήσεις των εκπαιδευόμενων είναι θετικές. Για την προαγωγή σε ανώτερες ακαδημαϊκές βαθμίδες (αναπληρωτής και τακτικός καθηγητής) θα απαιτείται η εκπλήρωση συγκεκριμένων ακαδημαϊκών κριτηρίων (ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, διαλέξεις κλπ.). Αυτό το μέτρο θα αναβαθμίσει ακαδημαϊκά τα μη-πανεπιστημιακά νοσοκομεία και θα φέρει προσωπικό με ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα σε περιφερειακά νοσοκομεία.
*Κατάργηση του clawback και του rebate. Πρόκειται για ένα άδικο και παράλογο σύστημα που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε ιδιώτες ιατρούς μικροβιολόγους-βιοπαθολόγους, ακτινολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας. Αντιμετώπιση της υπερβολικής συνταγογράφησης εξετάσεων και φαρμάκων με διάφορους τρόπους συμπεριλαμβανομένου του κοινού ηλεκτρονικού συστήματος, που αναπτύχθηκε παραπάνω.
*Δυναμική παρακολούθηση και ηλεκτρονική ανάρτηση των επιδόσεων διάφορων νοσοκομείων και δομών υγείας σε μία σειρά από δείκτες και τομείς, όπως ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, κατακλίσεις, θνησιμότητα, ικανοποίηση ασθενών κλπ. Εσωτερική αξιολόγηση όλων των δεικτών ανά όροφο, κλινική, ιατρό, νοσηλευτή κλπ.
*Εφαρμογή ενός απλού φορολογικού συστήματος flat tax με συντελεστή 15% για φυσικά και νομικά πρόσωπα και όλες τις δαπάνες να εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος. Έτσι, η φοροαποφυγή των ιατρών και άλλων επαγγελματικών υγείας θα μειωθεί σημαντικά, αλλά και οι πολίτες θα στραφούν περισσότερο στην ιδιωτική υγεία αποσυμφορόντας τις δημόσιες δομές. Η ιδιωτική Υγεία (ιδιωτικά ιατρεία) να έχει τη μερίδα του λέοντος στην πρωτοβάθμια Υγεία, όμως θα είναι διασυνδεδεμένη με τις άλλες δομές Υγείας (ιδιωτικές και δημόσιες) με τη ηλεκτρονικό σύστημα που ανέφερα ανωτέρω. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα όλων των εξόδων που σχετίζονται με την Υγεία, συμπεριλαμβανομένης της Ιδιωτικής Ασφάλισης, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που προμηθεύονται ασφαλιστικά προϊόντα, από τα οποία θα προκύπτουν έσοδα για τις δομές Υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές.
*Αυτόματη αναγνώριση της ιατρικής ειδικότητας εφόσον αυτή αποκτήθηκε από ορισμένες χώρες που τα συστήματά τους αποδεδειγμένα προσφέρουν ικανοποιητική εκπαίδευση (πχ ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία κα). Έτσι, θα διευκολυνθεί η επάνοδος ιατρών που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.
*Η παιδική και νεανική παχυσαρκία είναι έντονο πρόβλημα στην Ελλάδα (στις πρώτες θέσεις της ΕΕ) και αναμένεται να οδηγήσει σε δραματική αύξηση των καρδιαγγειακών και άλλων παθήσεων τις επόμενες δεκαετίας. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να καταστεί η απόλυτη προτεραιότητα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα με δράσεις που θα στοχεύουν το σχολείο (εκπαιδευτικούς), το σπίτι (γονείς) και τους επαγγελματίες υγείας.
Έχω βαθιά πεποίθηση ότι η εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων θα αναζωογονούσε την Υγεία στην Ελλάδα, θα προσέλκυε προσωπικό από το εξωτερικό στην Ελλάδα και από την Αθήνα στην επαρχία, θα οδηγούσε σε ποιοτικότερη φροντίδα και θα επιτύγχανε σημαντική οικονομία κλίμακος ως αποτέλεσμα της καλύτερης φροντίδας, αλλά και της μεγαλύτερης ικανοποίησης του προσωπικού.

*Ο Λεωνίδας Παλαιοδήμος είναι επίκουρος καθηγητής νοσοκομειακής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Albert Einstein και υποψήφιος βουλευτής με την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ στην Αιτωλοακαρνανία.