Ακαρνανικά Νέα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤΑΔ Α.Ε.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων του ακινήτου με ΑΒΚ 52 του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους στην παρούσα Βασικούς Όρους.

 1. Τρία ημερολογιακά έτη (2022-2024) με δυνατότητα παράτασης για δύο έτη (2025- 2026)
 • Το μίσθωμα ορίζεται ετήσιο, υπολογιζόμενο βάσει των τ.μ. και της χρήσης του τμήματος που εκμισθώνεται, ως εξής:
 ΕΜΑ (ΕΥΡΩ/ΤΜ) 2022
 ΑΒΚ 52 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΡΟΣ)
 ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΥΡΩ/ ΤΜ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
0 -20010,00
201 – 5007,50
501 – 10005,00
> 1000  1,00
Καντίνα10 + 2.000 σταθερό μίσθωμα
Θ.Μ.Α10 + 2.000 σταθερό μίσθωμα
Πλαίσιο κειμένου: Οι παραπάνω χρήσεις τελούν υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με την εν γένει καθώς και ειδική σχετική με το κάθε ακίνητο νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ελέγξει το ισχύον καθεστώς που διέπει το ακίνητο.
Ανεξαρτήτου εμβαδού μισθίου και χρήσης, το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται σε €300.

Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολόκληρου του ετήσιου μισθώματος ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια χρήσης του μισθίου.

 1. Η πρόσκληση απευθύνεται στις εξής κατηγορίες ενδιαφερομένων:

Κατηγορία Α: Σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε ακίνητα όμορα του ΑΒΚ 52 και επιθυμούν να εκμισθώσουν ανάλογα τμήματα των ως άνω ακινήτων, όπως η ομορότητα και το αναλογούν στην κάθε περίπτωση τμήμα ορίζεται στην οικεία νομοθεσία και όπως αυτά ενδεικτικά αποτυπώνονται στα συνοδευτικά τοπογραφικά διαγράμματα (Παράρτημα Α).

Κατηγορία Β: Σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τμήμα ή τμήματα του ΑΒΚ 52, τα οποία δεν θα εκμισθωθούν σε ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Α.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για περισσότερα του ενός τμήματα.

 • Η ΕΤΑΔ κατά προτεραιότητα θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με τους ενδιαφερομένους της Κατηγορίας Α.

Σε δεύτερη φάση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της Κατηγορίας Α θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Β για τα τμήματα των ακινήτων που δεν εκμισθώθηκαν σε ενδιαφερόμενους της Κατηγορίας Α.

Ειδικά για τις περιπτώσεις ύπαρξης περισσοτέρων από μίας αίτησης για το ίδιο τμήμα ή για αλληλοκαλυπτόμενα τμήματα, θα διενεργείται διαδικασία έγγραφης οικονομικής προσφοράς με δυνατότητα προφορικής βελτίωσής της, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Γ, σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης που θα απευθύνει η εταιρεία.

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται παρακάτω να υποβάλουν (βλ. Παράρτημα Β):

Αίτηση Εκμίσθωσης πλήρως συμπληρωμένη [σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα

 • του Παραρτήματος Β], η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από:
 • Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή ΟΡΕΝ της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή τοπογραφικού με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87, σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, το οποίο να περιλαμβάνει:
  • την αιτούμενη έκταση
  • τα όρια της επιχείρησης του αιτούντα, σε περίπτωση της Κατηγορίας Α
  • αποτύπωση των κατασκευών / εγκαταστάσεων εντός του αιτούμενου τμήματος, σε περίπτωση που υπάρχουν και προσκόμιση τυχόν νομιμοποιητικών στοιχείων
  • περιγραφή επί σχεδίου τυχόν δεσμεύσεων, π.χ. Δασικά, Αρχαιολογία, Natura, κλπ.
  • την χρήση για την οποία γίνεται η αίτηση καθώς και τις κείμενες διατάξεις που επιτρέπουν την χρήση αυτή (χρήσεις γης). Για τις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες οικείου Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ο αιτών οφείλει να έχει διερευνήσει τις τυχόν δεσμεύσεις και να προσκομίσει έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη του.

Στην περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προβεί στην οριστική τακτοποίησή τους, δυνάμει του Ν. 4495/2017 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 270Α/05.11.2021), στο όνομα της ΕΤΑΔ κατόπιν εξουσιοδότησης

(σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (iii) του Παραρτήματος Β) και σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

 1. Φωτογραφική τεκμηρίωση υπάρχουσας κατάστασης του αιτούμενου προς μίσθωση χώρου και στην περίπτωση της κατηγορίας Α της επιχείρησης.
 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα, ως εξής:
 3. Φυσικό πρόσωπο

α/ Φωτοτυπία ταυτότητας

β/ Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (περίπτωση Κατηγορίας Α) γ/ Έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ/ Την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Β πλήρως συμπληρωμένη

ε/ Τίτλοι κτήσης/ μισθωτήριο όμορου ακινήτου όπου υφίσταται λειτουργούσα επιχείρηση (αφορά την Κατηγορία Α)

 • Νομικό πρόσωπο

α/ Φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης

β/ Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (περίπτωση Κατηγορίας Α) γ/ Έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ/ Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (πρόσφατο κωδικοποιημένο Καταστατικό, Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, κλπ.)

ε/ Την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Β πλήρως συμπληρωμένη

στ/ Τίτλοι κτήσης/ μισθωτήριο όμορου ακινήτου όπου υφίσταται λειτουργούσα επιχείρηση (αφορά την Κατηγορία Α)

Επιπροσθέτως, προκειμένου να συναφθεί σύμβαση μίσθωσης, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να προσκομίσει στην συνέχεια στην ΕΤΑΔ τα ακόλουθα αποδεικτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών:

 • Αποδεικτικό κατάθεσης μισθώματος
 • Αποδεικτικό κατάθεσης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής στην ΕΤΑΔ, η οποία χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήματος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].
 • Υπογεγραμμένη τη σύμβαση μίσθωσης

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με την συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία παρέχουν την ρητή συγκατάθεσή τους, όπως η ΕΤΑΔ Α.Ε. για λόγους οικονομικής διασφάλισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και εφόσον κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο φερεγγυότητας αντισυμβαλλομένου της καταστεί αποδέκτης στοιχείων και προσωπικών δεδομένων οικονομικής φύσης, μέσω της σχετικής υπηρεσίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και υπό τους όρους παροχής αυτών. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και όρους επεξεργασίας δεδομένων εκ μέρους της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και την άσκηση δικαιωμάτων εκ μέρους φυσικού προσώπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.tiresias.gr

 1. Η κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη.

«Αίτησης συμμετοχής στην με αρ. πρωτ. 8591/07.06.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση τμημάτων του ακινήτου με ΑΒΚ 52, Νομού Αιτωλοακαρνανίας»

Άλλως, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΕΤΑΔ, εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών Μονάδων Μονάδα Αξιοποίησης Ακινήτων & Παρακολούθησης Μισθώσεων

Τομέας Τουριστικών Ακινήτων Βουλής 7, 10562, Αθήνα

Για   την   Κατηγορία   Α΄   η   προθεσμία   κατάθεσης   των   αιτήσεων   εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται αποκλειστικά μέχρι την 23η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη.

Για τη Κατηγορία Β’ η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται μέχρι την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

 1. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Τομέα Τουριστικών Ακινήτων μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: [email protected], [email protected]
 2. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική για την ΕΤΑΔ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.hppc.gr

Συνημμένα

 1. Παράρτημα Α

Τοπογραφικό Διάγραμμα ΑΒΚ 52 Αιτωλοακαρνανίας, Πάλαιρος

 • Παράρτημα Β
  • Αίτηση εκμίσθωσης
  • Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (για φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
  • Αίτηση χορήγησης εξουσιοδότησης για τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής
  • Βασικοί Όροι Μίσθωσης
 • Παράρτημα Γ

Διαδικασία της έγγραφης προσφοράς με δυνατότητα προφορικής βελτίωσης.

Παράρτημα Α

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Παράρτημα Β

 1. Αίτηση εκμίσθωσης
  1. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (για φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
  1. Αίτηση χορήγησης εξουσιοδότησης για τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής
  1. Βασικοί Όροι Μίσθωσης

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

 (για φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

Βασικοί Όροι Μίσθωσης

 1. Μίσθιο: Ο Μισθωτής έχει εξετάσει το μίσθιο, το βρήκε απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει και το παραλαμβάνει στην πραγματική και νομική κατάσταση που βρίσκεται, την οποία αποδέχεται. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν υπέχει ευθύνη έναντι του Μισθωτή για κάθε τυχόν νόμιμη απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ή της εν γένει εκμετάλλευσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο.
  1. Χρήση ακινήτου: Ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων, τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, θαλάσσια μέσα αναψυχής, στάσιμο εμπόριο, ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιγνιδιών, επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας όμορης επιχείρησης.
  1. Διάρκεια Μίσθωσης: Τρία ημερολογιακά έτη (2022-2024), με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη (2025-2026), κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.
  1. Μίσθωμα: Το μίσθωμα ορίζεται ετήσιο, καταβλητέο σε μηνιαίες δόσεις. Ο Μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του μισθώματος ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια χρήσης του μισθίου εντός του κάθε μισθωτικού έτους. O Μισθωτής αποδέχεται ότι το μίσθωμα είναι δίκαιο και εύλογο και ανταποκρινόμενο στη μισθωτική αξία του μισθίου.
  1. Αναπροσαρμογή μισθώματος: Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται εκάστοτε από την αρμόδια αρχή, πλέον μιας ποσοστιαίας μονάδας (ΔΤΚ+1%), σε περίπτωση δε που το άνω ποσοστό είναι κατώτερο του 2%, η αναπροσαρμογή ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό αυτό (2% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος).
  1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ποσοστό 50% του ετήσιου μισθώματος. Επιστρέφεται στον Μισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον αυτός έχει εκπληρώσει όλες τις από την σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις του. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα αναπροσαρμόζεται με την αναπροσαρμογή του μισθώματος, ώστε να ισούται πάντα με το 50% του εκάστοτε καταβαλλόμενου ετησίου μισθώματος.
  1. Υποχρεώσεις Μισθωτή:

α. Ο Μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά και μόνο για τη συμφωνηθείσα χρήση, σύμφωνα με την εν γένει σχετική με το ακίνητο νομοθεσία, καθώς και να κάνει καλή χρήση αυτού, ευθυνόμενος διαφορετικά σε αποζημίωση για φθορές, βλάβες ή οποιαδήποτε άλλη ζημία ήθελε προκληθεί στην Εκμισθώτρια ή το μίσθιο από κακή χρήση του μίσθιου από αυτόν ή το προσωπικό του και δεν την αποκαταστήσει. Η ΕΤ.Α.Δ. δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση, για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία επισυμβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και προέρχεται από την άσκηση της δραστηριότητας του Μισθωτή ή επ’ αφορμή αυτής.

β. Ο Μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει με δικές του δαπάνες και ευθύνη τις τυχόν απαραίτητες άδειες λειτουργίας τις οποίες οφείλει να διατηρεί σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη

νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς του στο μίσθιο, κατά τη φύση και τον προορισμό του, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την τακτική και έκτακτη συντήρηση του μίσθιου και την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει κατά την χρήση του, μη δικαιούμενος σε αποζημίωση, σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού της χρήσης ή εν γένει εκμετάλλευσης του μισθίου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η ΕΤ.Α.Δ. δεν υποχρεούται να προβεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε καμία απολύτως δαπάνη, ακόμη και αναγκαία, για το μίσθιο, όλες δε οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή.

γ. Ο Μισθωτής βαρύνεται με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, που αφορούν το μίσθιο, καθώς και τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, κοινόχρηστα και εν γένει δαπάνες που κατά νόμο τον βαρύνουν.

δ. Ο Μισθωτής αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και έξοδα, από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να ασφαλίσει το μίσθιο για γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • όριο ασφάλισης για πρόκληση σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών προς τρίτους κατ’ ελάχιστο 500.000€ ανά άτομο/περιστατικό/έτος,
 • όριο ασφαλιστικής κάλυψης εργοδοτικής ευθύνης με όρια κατ’ ελάχιστο 250.000€ ανά άτομο και 500.000€ ανά ομαδικό ατύχημα/έτος,
 • ισχύ της ασφάλισης για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (από την εγκατάσταση του μισθωτή μέχρι την οριστική αποχώρηση του από το χώρο),
 • αναφορά της ΕΤΑΔ ως πρόσθετης ασφαλισμένης και παράλληλα ως τρίτης

και να παραδώσει στην ΕΤ.Α.Δ. το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, η Εκμισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση και να ζητήσει, ως ποινική ρήτρα, την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

 • Μεταβίβαση εκμετάλλευσης – Υπομίσθωση. Απαγορεύεται η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης ή η υπομίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του μισθίου σε τρίτο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤ.Α.Δ. Στη περίπτωση που επιτραπούν τα ανωτέρω, η σχετική σύμβαση υπομίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης ή εκμετάλλευσης, θα υποβάλλεται στην ΕΤ.Α.Δ., ενώ θα πρέπει να αναφέρει ρητά το αντικείμενο δραστηριότητας του υπομισθωτή ή παραχωρησιούχου, καθώς και ότι ο τελευταίος υποχρεούται σε τήρηση όλων των όρων της κύριας μίσθωσης.
  • Επίλυση Διαφορών: Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος θα υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.
  • Όλοι οι όροι της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση μη τήρησης οιουδήποτε εξ αυτών η ΕΤΑΔ δύναται να

καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης και να προβεί, ως ποινική ρήτρα, σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης πρόσκλησης του Μισθωτή, προ δέκα (10) ημερών, για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις του, που θα παρέλθει άπρακτη. Περαιτέρω δικαίωμα αποζημίωσης της ΕΤΑΔ δεν αποκλείεται.

 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί θα πρέπει να λάβει έγγραφη μορφή.
  1. Οι μισθώσεις θα συναφθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση υπ΄ αριθ. 472/14.10.2015) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (25.11.2015) και τέθηκε σε ισχύ από 01.02.2016, δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά την με α/α 479/13.01.2016 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράρτημα Γ

Διαδικασία απευθείας εκμίσθωσης με υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς με δυνατότητα προφορικής βελτίωσης

Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο τις περιπτώσεις ύπαρξης περισσοτέρων από μίας αίτησης για το ίδιο τμήμα ή για αλληλοκαλυπτόμενα τμήματα και θα διεξαχθεί ως ακολούθως:

 1. Αποτύπωση: Απεικόνιση στο τοπογραφικό του Παραρτήματος Α των ελεύθερων τμημάτων που έχουν
  1. Αιτήσεις: Συγκέντρωση των αιτήσεων με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά όλων των ενδιαφερόμενων, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  1. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για συμμετοχή προς τους ενδιαφερόμενους
  απομείνει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν φάκελο οικονομικής προσφοράς, καθώς και να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την προφορική βελτίωση της οικονομικής προσφοράς τους, σε χρόνο που θα οριστεί από την εταιρεία.

 • Διενέργεια Διαδικασίας Εκμίσθωσης, με έγγραφη οικονομική προσφορά και δυνατότητα προφορικής
  • Λήψη απόφασης για έκαστο τμήμα
  • Υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης βελτίωσης.