Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, αρμόδιο για τον ΧΥΤΑ Παλαίρου, σε πρόσφατη συνεδρίαση του ενέκρινε την μεταφορά 5.000 τόνων απορριμμάτων.

Το Δ.Σ. είχε ήδη σε προηγουμένη συνεδρίαση του αποδεχτεί το σχετικό αίτημα του δήμου Βόρειας Κέρκυρας και τώρα κλήθηκε να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση με τον νησιωτικό δήμο, που δεν διαθέτει εγκεκριμένο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων

Αποφάσισε ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης όπως αυτό αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

2. Να προβούν στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦοΔΣΑ και του Δήμου ΒΟΡΕΙΑΣ Κέρκυρας για την μεταφορά 5.000 τόνων ΑΣΑ στον ΧΥΤΑ Παλαίρου προς 60,00€/τόνο {( συμπεριλαμβάνει το τέλος ταφής 20€/τ), 40,00/Τ +20,00/ΤΤ}.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Κασόλα Αθανάσιο για την υπογραφή της καθώς και για τις παραπέρα ενέργειες προς υλοποίηση της σύμβασης.

AGRINIOPRESS