Ακαρνανικά Νέα

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 12-10-2021, και ώρα 11:00, επί των παρακάτω θεμάτων :

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την
  εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ πίστωσης
  39.680,00€.» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) του Πράσινου Ταμείου του
  Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας- Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 2. Αποδοχή απόφασης ένταξης και πίστωσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.449.755,00 €, στο
  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση
  τεχνικού προγράμματος.
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο
  “Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα”.
 4. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο
  “Προμήθεια φορτηγού”.
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
  την προμήθεια: «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος συνολικού
  προϋπολογισμού 180.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)».
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
  προσφορών για το έργο: ‘’ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
  ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  827.000,00 €με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 181915.
 7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» Συνολικού προϋπολογισμού
  74.400,00 € με ΦΠΑ .
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου:
  «Αποκατάσταση Οδοποιίας και λοιπών Υποδομών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»
  Συνολικού προϋπολογισμού 1.450.000 ,00€ με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, ορισμός Επιτροπής καθώς και
  καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ
  ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ»
  συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€ με Φ.Π.Α.
 10. Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ
  ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
 11. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών για το έργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ»
 12. Περί έγκρισης ισολογισμού-απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το έτος 2020.
 13. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής καταβολής ταχυδρομικών
  τελών.
 14. Έγκριση για διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους .

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ