Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τις 17-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Έγκριση υποβολή πρότασης για την πράξη « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ προϋπολογισμού δαπάνης 393.000,00€ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

2. Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας κατώτερης ή ίσης με 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το έτος 2022.

3. Περί ορισμού Επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών για το έτος 2022.

4. Περί συγκρότησης Επιτροπής «Διενέργειας αξιολόγησης Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών» για το έτος 2022.

5. Περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων «Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών» για το έτος 2022.

6. Περί συγκρότησης Επιτροπών «Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών» και «Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών» για το έτος 2022.

7. Απόδοση λογαριασμού υπολοίπου-Διαχείριση εντάλματος προπληρωμής καταβολής ταχυδρομικών τελών.

8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης σχετικά με καταβολή βοηθημάτων για πληγέντες από φωτιά τον Ιούλιο του 2021 στην Τοπική Κοινότητα Θυρρείου.

10. Έγκριση για μείωση ή διαγραφή λογαριασμών από χρηματικού καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης.

11. Έγκριση παράτασης και μείωση μισθώματος του Δημοτικού κυλικείου που βρίσκεται στην θέση «Ρούγα» της Τ.Κ Παλιαμπέλων.

12. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία)του ΝΠΔΔ« Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας , έτους 2022.

13. Περί έγκρισης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ