Ακαρνανικά Νέα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική-Δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση για σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας οικ. έτους 2024».
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΠΟΓΩΝΙΑΣ – ΒΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 745.000,00 €.
 3. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΈΤΟΥΣ 2024”.
 4. Περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ».

 1. Ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης και Υπεύθυνου Λογαριασμού του έργου: με MIS: 5221096, «Προσαρμογή των λειτουργούντων Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017» κωδικός έργου:2023ΝΑ35500044.
 1. Ορισμός Υπεύθυνου Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης και Υπεύθυνου Λογαριασμού για την Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
 2. Έγκριση του 10ου Λογαριασμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ» του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση (κλείσιμο λογαριασμών)των Νομικών Προσώπων και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας συμφώνα με τον Ν. 5056/2023.
 4. Αποδοχή δωρεάς ιατρικού μηχανήματος για τις ανάγκες του κλειστού γυμναστηρίου Βόνιτσας .
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας.
 6. Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου , εξειδίκευση της πίστωσης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης.
 7. Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου, εξειδίκευση της πίστωσης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης.
 1. Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός νομού Αιτωλοακαρνανίας.
 2. Έγκριση για τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αχιάδου 15.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΣΟΛΑΣ ΕΛ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.