Ακαρνανικά Νέα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-5-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ME ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ :

1. Υποβολή πρότασης συμμετοχής στο Πρόγραµµα µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ ευρώ (1.506.352,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και αποδοχή των όρων της υπ’αρ. Πρωτ.ΕΥΔ /ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

2. Υποβολή πρότασης του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών Αποχετευτικού Δικτύου Παλαίρου», προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ, καθώς και έγκριση μελέτης προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του στο Π.Δ.Ε. 2021 -ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ .

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου :«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ».

4. «Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».

5. Έγκριση της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ (24.552,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

6. «Έγκριση της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

7. Έγκριση της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Κινητός Εξοπλισμός για Διαλογή στην Πηγή», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.432.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

8. Ματαίωση της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020 και 2021 και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και των Νομικών του Προσώπων» και επανάληψη αυτής.

9. Έγκριση παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ)»

10. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 180108.

11. Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές για Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2021 (Β΄ κατανομή 2021).

12. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας».

13. Έγκριση για σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας οικ. έτους 2021».

14. Έγκριση για τροποποίηση συμφωνητικού εκμίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στη θέση « ΧΏΡΑ».

15. Έγκριση για διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από βεβαιωτικό κατάλογο.