Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσα σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)

2. Συγκρότηση σε σώμα Εκτελεστικής Επιτροπής ως Πειθαρχικό Όργανο του Δήμου

Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

3. Χορήγηση άδειας εμπορίας ύδατος για το έτος 2022 από τις πηγές Κορπή.

(Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ