Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει σήμερα 2/7/21 στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, για τα παρακάτω θέματα :

1) Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης για τη πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5092051, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 150.000,00€. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος – Ορισμός υπολόγου.

2)Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ» ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

3)Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ –ΦΑΣΗ ΙΙ.

4)Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ» ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»

5)Έγκριση 3ης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ – ΕΛΟΥΛΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

6)Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ».

7)‘Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».

8)‘Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του έργου: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».

9)Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δρυμού» κοινότητας της Δ.Ε. Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

10)Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κομπωτής» κοινότητας της Δ.Ε. Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

11)Έγκριση της απόφασης περί ειδικής Διαταγής για τη περικοπή αμοιβής αναδόχου λόγω ουσιωδών ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν από τον δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης Τμήματος προς Κατούνα και τμήματος προς Κονοπίνα με Κωδ ΟΠΣ:5032518».

12)‘Eγκριση παραλαβής της οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ” που συντάχθηκε από τον ανάδοχο του έργου “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.”

13)Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση Νέας Παροχής από τη ΔΕΔΔΗΕ στο υπό κατασκευή γήπεδο Πλαγιάς».

14)Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ τριμήνου του 2020 του ΝΠΔΔ. Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

15)Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α τριμήνου του 2021 του ΝΠΔΔ. Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

16)Έγκριση αποζημίωσης μετακινήσεων του Δημάρχου.

17)Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού βοσκοτόπου έκτασης τετρακοσίων εβδομήντα (470) στρεμμάτων στη θέση «Μεσοβούνι» της Τ.Κ Μοναστηρακίου.

18)Έγκριση πρακτικού για παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας λόγω φυσικών καταστροφών.

19)Έγκριση για μείωση ή διαγραφή λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης & αποχέτευσης.

20)Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ που Εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.