Ακαρνανικά Νέα

 Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» την 19 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την αρίθ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή Φυσικού εδάφους του έργου :  «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ» (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος) 
  2. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής) 
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (αρ. 278/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).  (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
  5. Συζήτηση περί οργάνωσης διεκδίκησης για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων που αφορούν στην ασφαλή λειτουργιά των σχολείων. (Εισηγητής κ. Μωραΐτης Επαμεινώνδας) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ