Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 23 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 επί των παρακάτω θεμάτων :* Πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο κ. Βίτσα Δημήτριο σχετικά με την απογραφή πληθυσμού του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας σε υπό σύσταση Ενεργειακές Κοινότητες. (Εισηγητής Καλαντζής Ανδρέας).

2. Λήψη απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα επί της με αρ. 304/2021 δεσμευτικής και εκτελεστής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 192964/05-11-2021 απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

3. Aποδοχή και τροποποίηση της με αρ. 17341/Δ2 1879/07-06-2019 (ΑΔΑ: 600K465Θ1Ω-ΛΞΧ) Υ.Α. για την απαλοιφή στον 3ο όρο της παραχώρησης του τμήματος που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ανέγερσης του οικισμού εργατικών κατοικιών με την επωνυμία «ΒΟΝΙΤΣΑ Ι» ως προς τον χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 1. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (αρ. 288/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – Αποδοχή 39.680,00 €/Πράσινο Ταμείο). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (αρ. 289/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – Αποδοχή 4.449.755,00 €/Αγροτική Οδοποιία). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (λήψη απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα επί της με αρ. 305/2021 δεσμευτικής και εκτελεστής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (Αποδοχή 900.000,00 € /ΣΑΕ 055)). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

7. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου του έτους 2021. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

8. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)

9. Περί έγκρισης παραχώρησης αυλείου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Κονοπίνας στο ΝΠΔΔ του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)

10. Έγκριση των λογαριασμών εκκαθάρισης της λυθείσας «Κοινοτικής Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βαρβάρου Τρύφου Αιτ/νιας» και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

11. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης ανεμοφρακτών έμπροσθεν των κοινόχρηστων χώρων της Κεντρικής Πλατείας Βόνιτσας, κατόπιν αιτημάτων των ιδιοκτητών της που ενοικιάζουν. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

12. Λήψη απόφασης για τη νομιμοποίηση και επισκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών στην περιοχή Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος)

13. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά της Δομής ΚΔΑΠ Παλαίρου σε νέο κτίριο. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

14. Περί γνωμοδότησης για Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023. (Εισηγητής κ. Καούρας Ξενοφών)

15. Περί γνωμοδότησης για Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

16. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

17. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, λόγω παραίτησης. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

18. Περί καθορισμού περιβαλλοντολογικού τέλους στους λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

19. Περί καθορισμού τέλους Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης Δήμου για το έτος 2022 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

20. Περί καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2022 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

21. Περί καθορισμού τέλους χρήσης Νεκροταφείων Δήμου για το έτος 2022 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

22. Περί καθορισμού δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου για το έτος 2022 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

23. Περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου για το έτος 2022 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

24. Περί καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε. για το έτος 2022 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

25. Περί επιβολής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και για τον καθορισμό του συντελεστή για το έτος 2022 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

26. Περί καθορισμού τέλους ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) για το 2022. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ