Ακαρνανικά Νέα

Ενωτική επιστολή συνυπέγραψαν και οι δεκατρείς ελληνικές Περιφέρειες για τη συμμετοχή τους στη διαβούλευση για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο θεωρώντας επιβεβλημένη τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε συνάντηση και συζήτηση εργασίας. Η πρωτοβουλία της κοινής επιστολής ξεκίνησε από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος, Φωκίωνα Ζαΐμη, ο οποίος επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι οι Περιφέρειες να είναι ενωμένες και να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε δυναμικά να διεκδικούν τα από κοινού συμφέροντά τους. «Θα συνεχιστεί η διεκδίκηση μας σε μια σειρά θεμάτων, ξεκινώντας από την αύξηση του ορίου υπαγωγής αιτήσεων προς τις Περιφέρειες σε 3 εκ ευρώ έναντι του υφισταμένου ορίου του 1 εκ.», τονίζει ο κ. Ζαΐμης.
Αναλυτικά στο σχετικό υπόμνημα που εστάλη στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικολα Παπαθανάση προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
• Να συμπεριληφθούν Επενδυτικά σχέδια που αφορούν αμιγώς στην Τυποποίηση Προϊόντων του πρωτογενή τομέα και όχι μόνο στην Επεξεργασία και Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων.
• «Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.
• Να αυξηθεί το όριο του 45% στο 60% σε δαπάνες για την κατηγορία Κτιριακά και Περιβάλλων Χώρος, δεδομένου ότι υπάρχει ανατίμηση στα προϊόντα οικοδομικών εργασιών.
• Να αυξηθεί το όριο στα επενδυτικά σχέδια του τουρισμού να γίνει το όριο από 60% σε 70%.
• Στην κατηγορία των ενισχυόμενων δαπανών για τα μεταφορικά μέσα να είναι επιλέξιμες δαπάνες ειδικών οχημάτων μεταφοράς της α’ ύλης στη μονάδα παραγωγής. Για παράδειγμα σε μονάδα τυροκομείου να είναι επιλέξιμη η δαπάνη του φορτηγού (ή τουλάχιστον το βυτίο μεταφοράς) με το βυτίο μεταφοράς του γάλακτος από τον παραγωγό στη μονάδα παραγωγής.
• Θεωρώντας πως η εισαγωγή της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου για το καθεστώς «Νέο επιχειρείν» αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία, προτείνουμε συμπληρωματικά, να υπάρξει σχετική δυνατότητα πχ λήψης άτοκων δανείων (στην ουσία επιδότησης επιτοκίου δανεισμού) και παροχής σχετικών εγγυήσεων για λήψη προκαταβολής όχι μόνο για τις νέες επιχειρήσεις όσο και για το σύνολο των ΜΜΕ.
• Να εξακολουθούν να θεωρούνται δικαιούχοι για όλα τα επενδυτικά σχέδια καθεστώτα και οι ατομικές επιχειρήσεις (θεσπίζοντας όρια στη νομική τους μορφή ανάλογα με το ύψος προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων) δεδομένου πως σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της χώρας.


• Να επανέλθουν τα ελάχιστα ύψη του επιλέξιμου προϋπολογισμού στα όρια του Ν.4399/2016 δεδομένων των οικονομικών συνθηκών της τρέχουσας συγκυρίας.
• Να διερευνηθεί η δυνατότητα για επαναφορά της δυνατότητας λήψης προκαταβολής με εγγυητική επιστολή στο 50% τουλάχιστον.
• Να συμπεριληφθούν ως επιλέξιμες δαπάνες οι επισκέψιμοι χώροι, γευσιγνωσίας, οινογνωσίας κλπ στις εγκαταστάσεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
• Να συμπεριληφθεί και η διοικητική πράξη της Ολοκλήρωσης δεδομένου πως αποτελεί ανακεφαλαιωτικό στάδιο της υπηρεσίας επί του επενδυτικού σχεδίου.
• Να αποκτήσει υποχρεωτικότητα εφαρμογής για τα επενδυτικά σχέδια αυξημένης παραγωγής αποβλήτων, όπως τα ελαιουργεία. Με έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης να διευκρινίζεται ο αποδεκτός τρόπος λειτουργίας τους.
• Να συμπεριληφθεί και η διοικητική πράξη της Ολοκλήρωσης δεδομένου πως αποτελεί ανακεφαλαιωτικό στάδιο της υπηρεσίας επί του επενδυτικού σχεδίου.
• Προσθήκη εδαφίου ως εξής:
• Ως ουσιώδης διαφοροποίηση νοείται η μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου άνω του 15% του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους και μέχρι το διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας.
• Να διερευνηθεί η δυνατότητα για επαναφορά της δυνατότητας λήψης προκαταβολής με εγγυητική επιστολή στο 50% τουλάχιστον.
• Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 ως εξής:
• «Για τις μεγάλες επιχειρήσεις η ένταση περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης».
• Να υπάρχει δυνατότητα υποβολής προτάσεων και στις Περιφέρειες, δεδομένης της υλοποίησης δράσεων Καινοτομίας από τις Περιφέρειες.
• Να συμπεριληφθεί και η διοικητική πράξη της Ολοκλήρωσης δεδομένου πως αποτελεί ανακεφαλαιωτικό στάδιο της υπηρεσίας επί του επενδυτικού σχεδίου.
• Να δοθεί η δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής και εξέτασης αιτημάτων τροποποίησης στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων με ήδη υποβεβλημένα αιτήματα ελέγχου.
• Να αποκτήσει υποχρεωτικότητα εφαρμογής για τα επενδυτικά σχέδια αυξημένης παραγωγής αποβλήτων, όπως τα ελαιουργεία. Με έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης να διευκρινίζεται ο αποδεκτός τρόπος λειτουργίας τους.