Ακαρνανικά Νέα

H τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα πραγματοποιηθεί «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΛΑΪΣ» στην Βόνιτσα (σύμφωνα με την αρίθ. 219/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), την Δευτέρα στις 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. (Εισηγητής Δήμαρχος)
2. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους ως μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3643/2006, για το έτος 2024. (Εισηγητής Δήμαρχος)
3. Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας». (Εισηγητής Δήμαρχος)
4. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νιας (Εισηγητής Δήμαρχος)
5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (αρθρ. 103 παρ. 4 Ν.3852/201). (Εισηγητής Φερεντίνος Άγγελος)
6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (αρθρ. 103 παρ. 4 Ν.3852/2010). (Εισηγητής Φερεντίνος Άγγελος)
7. Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Εισηγητής Φερεντίνος Άγγελος)
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Τουριστικής – Επενδυτικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής Δήμαρχος)
9. Περί ορισμού μελών Επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών για εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2024. (Εισηγητής Δήμαρχος)
10. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου από παράταξη μειοψηφίας, που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή. (Εισηγητής Δήμαρχος)
11. Καθορισμός αιρετών οργάνων του Δήμου, ως δικαιούχων κινητών τηλεφώνων. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
12. Ορισμός Εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση Τριχωνίδας Α.Ε. (Εισηγητής Δήμαρχος)
13. Περί συγκρότησης Επιτροπών «Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών» και «Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών» για το έτος 2024. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
14. Λήψη απόφασης περί αλλαγής Υπηρεσίας Γενικού Χημείου Κράτους, Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγητής Δήμαρχος)
15. Λήψη απόφασης για επαναλειτουργία ΕΛΤΑ Κατούνας. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
16. Περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμών και εκπροσώπου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Τράπεζα EUROBANK. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
17. Περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμών και εκπροσώπου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Εθνική Τράπεζα. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
18. Περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμών και εκπροσώπου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Τράπεζα Πειραιώς. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
19. Περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμών και εκπροσώπου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
20. Περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμών και εκπροσώπου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Τράπεζα της Ελλάδος που αφορούν τα έργα του Π.Δ.Ε. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
21. Περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμών και εκπροσώπου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της πλατφόρμας ΔΙΑΣ. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων) 
22. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω λανθασμένου υπολογισμού Δημοτικών Τελών. (Εισηγητής Τομαράς Σπυρίδων)
23. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ)». (Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)
24. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΆΡΚΕΙΑΣ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)
25. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ». (Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)
26. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΓΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ ». (Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)
27. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)
28. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)
29. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ». (Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ