Ακαρνανικά Νέα

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Η υποβολή αιτήσεων και των σχετικών συνημμένων δικαιολογητικών από τους νέους υποψήφιους για ειδικότητα ιατρούς, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις λίστες αναμονής ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα παραλάβουν προσεχώς τις βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών από τις Ιατρικές Σχολές και τις βεβαιώσεις από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, θα πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά μέσω του κεντρικού e-mail της Υπηρεσίας ([email protected]), είτε δια ζώσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Γερμανού 98, 26225 Πάτρα–Ισόγειο–Γραφείο1–Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας).

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου: (https://pis.gr/109289/%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B9%CF%84/) οι βεβαιώσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος θα δίνονται τμηματικά, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τοποθέτησης σε ιατρική ειδικότητα, αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο σύνδεσμο: https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/anartitea/waitinglistofdoctors.html και συγκεκριμένα στο αρχείο «Δικαιολογητικά Τοποθέτησης».

Επισημαίνονται τα εξής:

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας μέσω email ([email protected]):

Α) κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 07-08/08/2021 θα πρωτοκολληθούν το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας (ήτοι στις 09/08/2021) και ΠΡΙΝ τη λήψη νέων αιτήσεων.

Β) μετά τη λήξη ωραρίου της κάθε εργάσιμης ημέρας θα πρωτοκολλούνται με βάση την ημερομηνία και την ώρα λήψης τους, στο τέλος του ωραρίου της ίδιας ημέρας ή στην αρχή του ωραρίου της επόμενης εργάσιμης ημέρας και ΠΡΙΝ τη λήψη νέων αιτήσεων.

Γ) κατά την διάρκεια του ωραρίου εργάσιμης ημέρας(08:00 -15:00) θα πρωτοκολλούνται με βάση την ημερομηνία και την ώρα λήψης τους, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους καταθέτουν την αίτησή τους αυτοπρόσωπα ή μέσω αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Τα παραπάνω διαμορφώνονται βάσει της υπ΄αριθμ.  Α2δ/ΓΠ.οικ.57867/28-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΟΝ465ΦΥΟ-4ΚΩ) εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Οι αιτήσεις, καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις ειδικότητας που θα υποβληθούν μέσω email, υποχρεωτικά θα προσκομίζονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία /ή ταχυδρομικώς /ή με κούριερ στην εξής διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Τ.Κ. 26225 – Πάτρα (ισόγειο)

Τέλος επισημαίνεται ότι, οι λοιποί ιατροί που έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για ειδικότητα στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την υποβολή των αιτήσεών τους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.