Ακαρνανικά Νέα

Υπογράφηκε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου από τον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας κ. Αποστολάκη και την ανάδοχο εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ,  η σύμβαση που αφορά το έργο  της «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΥΡΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 710.000 ευρώ.

Το έργο αφορά το φυσικό ιχθυοτροφείο της λιμνοθάλασσας Μυρτάρι ή Λιμένι της οποίας έχει την κατά χρήση κυριότητα ο Δήμος  (νόμος 3034/12-8-1922) και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες.

Στο έργο  περιλαμβάνονται  μια σειρά ζωτικές περιβαλλοντικού-αλιευτικού χαρακτήρα αλλά και παρεμβάσεις λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των αλιευτικών  υποδομών που βρίσκονται στην χερσαία έκταση στην παρακείμενη του κάστρου περιοχή.

Στην μελέτη περιλαμβάνεται η κατασκευή ξύλινων γεφυρών στην περιοχή της Χώρας, δημιουργία ξύλινων μονοπατιών καθώς και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις που θα κάνουν ακόμη πιο όμορφη την συγκεκριμένη περιοχή.

Συγκεκριμένα τα έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν περιληπτικά είναι τα εξής:

Α) Επισκευή των υφιστάμενων ιχθυοφραγμών στο στόμιο της λιμνοθάλασσας σε μήκος 300,00 m.

Β) Διάνοιξη τάφρου διαχείμανσης και βελτίωσης της υδατικής επικοινωνίας.

Γ) Καθαρισμός και εκβάθυνση  στη ΝΑ όχθη, της κύριας τάφρου και των  μικρών αυλάκων παροχέτευσης γλυκών υδάτων από τις εκεί φυσικές πηγές από την απορροή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων (ΣΕΛ)

Δ) Προκειμένου να είναι λειτουργικά τα προηγούμενα αυλάκια, θα ανακατασκευαστεί ο θυροφραγμός του κύριου αυλακιού, ώστε να εμποδίζεται η απ’ ευθείας ροή προς τον κόλπο και να εκτρέπεται αυτή προς τα αυλάκια. 

Ε) Θα γίνει καθαρισμός και «καλλιέργεια» των πηγών που παροχετεύουν υψηλής ποιότητας γλυκά νερά στη λιμνοθάλασσα Μυρτάρι.

ΣΤ) Θα γίνουν περιφράξεις συνολικού μήκους 1.000,00 μέτρων περίπου,  στη ΒΔ ζώνη της Λιμνοθάλασσας για την αποτροπή εισόδου των βοοειδών, ελεύθερης βοσκής, καθώς και των ανθρώπινων απειλών  και μόνο στα πιθανά σημεία εισόδου τους προς την περιοχή παροχέτευσης των γλυκών νερών από τις εκεί φυσικές πηγές. Θα προβλεφθούν κατάλληλα ανοίγματα ανά 200 – 300 μ. για την ελεύθερη διακίνηση της χερσαίας πανίδας της περιοχής. 

Z) Τέλος θα πραγματοποιηθούν επισκευές των υφιστάμενων κτιρίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και της υφιστάμενης γέφυρας πρόσβασης.

Σκοπός των έργων είναι η προστασία και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του υδάτινου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Μυρταρίου Είναι έργα κατεξοχήν  περιβαλλοντικού χαρακτήρα και  στοχεύουν στην αειφόρο λειτουργία ενός ιδιαίτερα σημαντικού οικοσυστήματος που αποτελεί τμήμα της προστατευόμενης περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πέτυχε την ένταξη του έργου αυτού σε αντίθεση με πολύ ισχυρότερους  Δημοσίους  Φορείς οι προτάσεις των οποίων αναμένουν την επόμενη προγραμματική Περίοδο .

Με την επιμονή μας και την αδιάλειπτη εργασία μας καταφέρνουμε και παίρνουμε έργα για τον τόπο μας, έργα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη του Δήμου μας.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να εντάσσουμε τον Δήμο μας σε προγράμματα και να παίρνουμε νέα έργα που θα φέρουν την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών και την ανάπτυξη.

Δύναμη Πολιτών. Με επιμονή και έργο συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας.