Ακαρνανικά Νέα

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα για έργα οδοποιίας, ο δήμος Λευκάδας υπέβαλε αίτημα στην πρόσκληση της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Έχοντας πλήρη μελετητική ωριμότητα, η πρότασή μας αξιολογήθηκε θετικά και σε υψηλή κατάταξη των δικαιούχων. Στις 24/8/2022 ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων όπου ο δήμος Λευκάδας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 500.000,00€.

Πρόκειται για εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδας στις κάτωθι περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας:

Καλαμίτσι (θέσεις Παναγία των Κήπων – Λαγκάδα)
Τσουκαλάδες ( θέσεις Ρίζες – Σκαλί)
Κατούνα (θέση Αμυγδαλιές)
Αλέξανδρος (αγροτικός δρόμος πέριξ του κοιμητηρίου)

Με την λήψη της συγκεκριμένης χρηματοδότησης ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες διαδικασίες για δημοπράτηση και υλοποίηση των έργων. Σκοπός της δημοτικής αρχής είναι να πραγματοποιεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, με ορατά αποτελέσματα, που να διευκολύνουν την ζωή των πολιτών μας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.