Ακαρνανικά Νέα

Πηγή:https://www.mononews.gr

Της Άννας Διανά.

31 Ιανουαρίου 2024 20:26

Για την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητάς της εταιρείας και του ομίλου Avramar επισημαίνει ο ορκωτός λογιστής στην έκθεσή του, που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις του 2022…..

Στην έκθεση, στην οποία δεν φαινόταν τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, όπως έγραψε το mononews, και τις οποίες η εταιρεία ανάρτησε αργότερα στην ιστοσελίδα της με την έκθεση να αποτυπώνεται κανονικά, ο ορκωτός λογιστής εφιστά την προσοχή σε μια σειρά ζητημάτων.

Ειδικότερα, χωρίς να διατυπώνει επιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου, εφιστά την προσοχή στα εξής:

  • Η εταιρεία και ο όμιλος δε βρίσκονταν σε συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές τους συμβάσεις,
  • Η εταιρεία και ο όμιλος δεν προχώρησαν σε αποπληρωμή δόσεων και τόκων ύψους περίπου 29 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της εκθέσεως ελέγχου,
  • Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων της εταιρείας και του ομίλου ποσού 264 εκατ. ευρώ απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
  • Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και
  • Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί μικρότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του Νόμου 4548/2018.

Επίσης, όπως η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες και την λήψη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου καταλήγει η έκθεση.

mytikaspress