Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τις 31-1-2022

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τις 31-1-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 επί των παρακάτω θεμάτων : 1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 2. Περί καθορισμού τέλους χρήσης Νεκροταφείων Δήμου για το έτος 2022. 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στους λογαριασμούς ύδρευσης αποχέτευσης για το έτος 2022. 4. Έγκριση 1ΟΥ […]

Συνεδριάζει σήμερα 2/7/21 στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Συνεδριάζει σήμερα 2/7/21 στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, για τα παρακάτω θέματα : 1) Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης για τη πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5092051, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 150.000,00€. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος – Ορισμός υπολόγου. 2)Έγκριση […]

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ) Στη Βόνιτσα σήμερα 01/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαμε συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν. 4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. 83/2021(ΑΔΑ: ΩΝΤΘΩ6Ζ-ΦΣΗ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και εγγράφων του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στον υπ. […]

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Συνεδρίασε χθες Δευτέρα η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων : Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, ορισμός Επιτροπής καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία Αθλητικού κέντρου Παλαίρου Εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης ,ορισμός Επιτροπής καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του συνοπτικού διαγωνισμού […]

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας την Δευτερα 24-5-2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-5-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ME ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ : 1. Υποβολή πρότασης συμμετοχής στο Πρόγραµµα µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ ευρώ (1.506.352,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ […]